Trenden med en ökad långvarig sjukfrånvaro i landstingen har bromsat in, enligt rapporten »Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro«. 2016 bröts utvecklingen och de långa sjukfallen minskade med ungefär fem procent för anställda inom kommuner och landsting.

– Minskningen syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna. Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa försäkring.

Läkarna utgör dock ett undantag. Enligt den senaste statistiken, som visar år 2016, har risken för läkare att drabbas av långvarig sjukfrånvaro ökat från 14,8 per 1 000 sysselsatta år 2015 till 15,9 år 2016. 2016 var det totalt 485 långa sjukfall bland läkare, varav 130 bland manliga läkare och 355 bland kvinnliga.

I alla andra vårdyrken har risken att drabbas minskat. Samtidigt är det fortfarande betydligt vanligare med långa sjukfall bland undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden.

Liksom tidigare rapporter har visat är den vanligaste anledningen bakom de långa sjukfallen en psykisk diagnos. Det är även betydligt vanligare bland kvinnliga läkare än bland manliga. För de psykiska diagnoserna syns inga tecken på någon avmattning mellan 2015 och 2016 – tvärtom fortsätter de att öka både för kvinnor och män.

Som Läkartidningen tidigare har skrivit har dock manliga läkare haft en hög ökning av långa sjukfall procentuellt sett, från 3,6 fall per 1 000 sysselsatta 2015 till 4,6 fall år 2016 – en ökning på 28 procent. Manliga läkare stod för tre procent av de nya långa sjukfallen med månadsersättning bland män som arbetar inom kommuner och landsting år 2016.

Liksom tidigare rapporter visat är läkare ofta sjukskrivna länge när de väl blir sjukskrivna, medianlängden var 259 dagar år 2016. Medianlängden på sjukskrivningarna bland läkare var dock något kortare jämfört med året innan. Bland kvinnliga läkare var medianlängden 268 dagar och bland manliga läkare 256 dagar.

Risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall är relativt låg för läkare, 2015 och 2016 inträffade 0,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta (risken bland samtliga yrkesgrupper är 2,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta). 19 godkända allvarliga olycksfall inträffade bland läkare 2016, varav 58 procent ledde till medicinsk invaliditet. 12 av olycksfallen rörde kvinnliga läkare

Fem av 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare drabbades av en godkänd arbetssjukdom under perioden 2012–2016, och färre än fem av 1 000 manliga läkare. Den statistiken är dock svårtolkad enligt Afa, eftersom en arbetssjukdom kan dyka upp många år efter att en person exempelvis exponerats för ett farligt ämne på jobbet. 

Läs också:

Kraftig ökning av långa sjukfall bland manliga läkare

»Jag behövde instruktioner för att värma en burk soppa«

Kvinnliga läkares förening: Oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet

Facebookgruppen blev en stressventil för läkare

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare – kvinnliga läkare drabbas hårdast

 

Rapporten i korthet

Årets rapport visar att de långvariga sjukfallen minskar både i antal och i längd jämfört med föregående år. Risken för allvarliga arbetsolycksfall är oförändrad.

2016 godkändes 59 369 arbetsskador totalt sett, varav 10 925 allvarliga olycksfall. Antalet godkända arbetsskador har ökat mellan 2015 och 2016, både bland arbetsolycksfallen och färdolycksfallen. Antalet dödsfall fortsätter att minska och antalet allvarliga arbetsolyckor ligger på en stabil nivå – liksom de gjort de senaste fyra åren. 

Landstingen och kommunerna utgör ett undantag – här har de allvarliga olycksfallen per 1 000 sysselsatta ökat.

Totalt ersattes 34 860 nya långa sjukfall 2016 i kommuner och landsting. Sjukfallen har minskat i kommuner och landsting, mest för män och främst i åldersspannet 56-64 år.

För kvinnor i kommuner och landsting minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 36,3 till 34,5 per 1 000 sysselsatta. För kvinnor under 35 år ökade risken för långvarig sjukfrånvaro mellan 2015 och 2016, för kvinnor över 35 år minskade risken.

Medianlängden minskade från 294 dagar till 245 dagar. En viktig anledning är att fler sjukfall avslutas efter 180 dagar då Försäkringskassan prövar arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden – det vill säga om man kan arbeta med andra arbetsuppgifter/i andra yrken.

Rapporten visar utvecklingen fram till och med 2016. Statistiken kommer från Afa försäkrings skadedatabas, som är ett register över de försäkringsärenden som Afa hanterar. Statistiken för läkares sjukfrånvaro berör enbart läkare som är anställda inom kommuner och landsting, medan arbetsskadestatistiken även omfattar läkare i privat och statlig sektor.