Bakgrunden till förslaget är enligt Smer att den tekniska utvecklingen gått mycket fort och att lagstiftningen inte har hängt med.

Bland annat pekar Smer på diskussionerna inom genteknikområdet som på senare tid rört de nya möjligheterna att göra ärftliga genredigeringar. Smer konstaterar att detta i dag är förbjudet i svensk lag, men utifrån dessa nya möjligheter behövs, enligt Smer, en översyn av regelverket.

Smer tar också upp frågan om genetiska självtester, som inte omfattas av nuvarande lagstiftning. Smer menar att det behövs en kartläggning av användningen, inriktningen och kvaliteten av den här typen av tester. Dessutom behöver en översyn av behovet av nationella krav eller regler göras, menar Smer.

Översynen behöver omfatta om och hur det säkerställs att insänt material kommer från den som sänder in provet, kvaliteten på testet, hur information om resultat ges och om genetiska data kommer att förstöras eller förvaras.

Därför föreslår Smer att »en parlamentarisk utredning tillsätts med uppdrag att utifrån aktuellt kunskapsläge och ett etiskt perspektiv se över det svenska regelverket för tillämpningar hos människa av genteknik«.

Smer vill dessutom att det tas fram en genomtänkt strategi för genteknikområdet utifrån ett etiskt perspektiv.

Ta del av Smers skrivelse här.