Svenska läkaresällskapet, SLS, beskriver Hippokratesrevision som ett system där professionella grupper regelbundet granskar sjukvårdens verksamheter på plats – och som involverar patient–, anhörig- och medborgarinflytande.

Enligt Britt Skogseid, tillträdande ordförande för SLS, är granskningen är inte bara inriktad på medicinska resultat, utan omfattar också efterlevnad av exempelvis etiska principer, forskning och fortbildning. Allt för att belysa såväl styrkor som svagheter hos en viss enhet.

I slutänden handlar det helt enkelt om att se till att sjukvårdens resurser går till rätt saker, enligt Britt Skogseid som också kommer att moderera ett seminarium i Almedalen nästa vecka på temat »Kan Hippokratesrevision säkerställa vård efter behov?«

– Man kan inte bara sitta och gnälla utan måste visa hur vi vill bli granskade. Det är klart att vi ska vara »accountable« för den stora mängden pengar som läggs in i sjukvården. Vi har ett ansvar att vara noggranna och inte slösa med de gemensamma resurserna. Men vi tycker ofta att vi blir utvärderade på fel indikatorer, säger hon och tillägger att tanken med Hippokratesrevision förstås är att använda kvalitetsregister – men också att ställa det emot faktiska genomgångar av journaler och intervjuer med personal på alla nivåer.

Och hittills tycks konceptet vara genomförbart. Den slutsatsen drar i alla fall Niklas Ekerstad, specialist i internmedicin och kardiologi och Claes-Göran Löfdahl, professor emeritus och specialist i internmedicin och lungmedicin, efter att ha genomfört en medicinsk revision på hjärt–lungkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro med fokus på något så komplext som hjärtsvikt i kombination med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL.

En primärvårdsgranskning återstår, men i en rapport konstaterar de att de grundliga förberedelser som gjordes före revisionen på plats på sjukhuset, bland annat utifrån registerbaserade kvalitetsdata, var en framgångsfaktor.

En annan nyckel till framgång vid den medicinska granskningen var en verksamhetsrevision som gjordes med organisation, ledning, ekonomistyrning och personal i centrum, anser de.