Det försäkringsmedicinska beslutsstödet används inte likformigt av Försäkringskassan vid psykiatriska diagnoser. Det anser Riksrevisionen som har granskat hur Försäkringskassan använder det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid sjukskrivning för psykiatriska diagnoser. Det handlar bland annat om begreppet samsjuklighet, som hanteras olika. Begreppet kan av vissa handläggare tolkas som att beslutsstödet inte ska tillämpas när sjukskrivningen baseras på flera diagnoser. Men det är fel slutsats, enligt Riksrevisionen, och påpekar att Socialstyrelsens rekommendation är att använda beslutsstödet utifrån huvuddiagnosen.

Riksrevisionen är också kritisk till att Försäkringskassan inte tillräckligt ofta begär komplettering av läkarintyget. Sådan ska Försäkringskassan begära när läkarintyget inte motiverar varför sjukskrivningstidens längd avviker från den som rekommenderas i beslutsstödet. Men sådan begäran görs sällan, enligt Riksrevisionen. Och när komplettering väl begärs ska den sjukskrivne alltid informeras, men det görs inte alltid.

Dock tillägger Riksrevisionen att vissa typer av begärda kompletteringar faktiskt har ökat, men det sker sällan med hänvisning till beslutsstödet utan till begrepp som »funktionsnedsättning«, »aktivitetsbegränsning« samt »normalt förekommande arbete«.

Riksrevisionens rapport heter Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? (RiR 2018:22) och är den andra av två granskningar som handlar om sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Den första rapporten kom i maj i år.

Läs också:

Riksrevisionen granskar sjukskrivningsprocessen: Samsyn saknas mellan läkare och Försäkringskassan

Bättre samarbete kring sjukskrivningar i sikte

Regeringen vill se bättre samarbete kring sjukskrivningar

60 procent fler kompletteringar av läkarintyg jämfört med 2011

Granskning: Försäkringskassans bedömningar håller inte måttet

Kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar ska utredas

Kvalitetsbrister i ny modell för bedömning av arbetsförmåga

Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem

Riksrevisionens rekommendationer (citat ur rapporten):

• Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att se över användningen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid psykiatriska diagnoser, detta särskilt vid förekomst av samsjuklighet

• Riksrevisionen rekommenderar vidare Försäkringskassan att uppdatera sitt register för analys av mikrodata (MiDAS) med bidiagnoser och sistadiagnos i sjukfall. Detta för att underlätta framtida analys av sjukfrånvaro med hänsyn till sjukskrivningsdiagnoser, då samsjuklighet och diagnosförändring är vanligt förekommande vid långtidssjukskrivning. 

• Riksrevisionen rekommenderar Socialstyrelsen att ge diagnoserna i beslutsstödet samma beteckning som de har i ICD-10. 

• Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i gemensamt uppdrag att kontinuerligt följa upp och utvärdera beslutsstödets vägledning om sjukskrivning samt användningen av rekommendationerna i handläggningen.