Läkartidningen har i en rad artiklar berättat om förra sommarens plats- och personalbrist som ledde till att kön till vissa canceroperationer vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge växte sig lång och att ett antal patienter därför inte kunde opereras i tid.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat sitt beslut i ett klagomålsärende som lämnats in av familjen till en drabbad patient.

Ärendet gäller en patient som drabbats av cancer i bukspottkörteln. Den 1 augusti förra året fick patienten, som remitterats till Karolinska universitetssjukhuset från Norrtälje sjukhus, beskedet om cancern samt att operation skulle ske så snart som möjligt. Den planerades till 18 september.

IVO skriver i sitt beslut att väntetiden från höggradig misstanke om cancer i bukspottkörteln den 19 juli till planerad operation den 18 september var 60 dagar. Det är enligt IVO allt för lång tid sett till det standardiserade vårdförloppet.

På grund av den utdragna väntetiden gör IVO bedömningen att vården vid Karolinska universitetssjukhuset inte varit adekvat.

Problemen med de långa cancerköerna ledde till att sjukhuset tidigare i år tog initiativ till att tillsätta en extern utredning om hur den mycket besvärliga situationen kunnat uppstå.

Uppdraget som oberoende utredare gick till Anders Milton, läkare och bland annat tidigare ordförande i Sveriges läkarförbund. I slutet av maj presenterade han sina slutsatser kring händelseförloppet, vad som borde gjorts annorlunda samt ett antal rekommendationer.

Dessutom gjorde sjukhuset, efter en intern granskning av ett antal patientfall, tre anmälningar till IVO enligt lex Maria. IVO var dock inte nöjd med dessa lex Maria-utredningar. Enligt myndighetens bedömning var den åtgärdslista som sjukhuset presenterat inte tillräcklig för att råda bot på bristerna. Dessutom menade IVO att det bland annat saknades en ordentlig analys av hur sommarens sjuksköterskebrist kunnat uppstå.

Mot bakgrund av detta initierade IVO en tillsyn av verksamheten vid patientområde övre buk med fokus på att följa upp hur sjukhuset säkerställt operationskapacitet, bemanning och kompetens.

I slutsatserna för den granskningen, som presenterades under sommaren i år, konstaterar IVO att åtgärder vidtagits för att regelbundet kunna identifiera risker gällande operationskapacitet, väntetider och tillgängliga vårdplatser. Man har också vidtagit åtgärder för att säkra bemanning och kompetens på vårdavdelningen. Därmed avslutar IVO ärendet.

Läs mer:

Anders Miltons oberoende som utredare av cancerköer ifrågasätts

Karolinskas högsta ledning larmades om cancerköerna

Anders Milton har utrett Karolinskas cancerköer: »Jag tror att man underskattade problemet med personalbristen«

IVO ger Karolinska bakläxa – cancerköer inte tillräckligt utredda

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer