Statens medicinsk-etiska råd (Smer) anser att det finns ett behov av att stärka huvudmännens hantering av etiska frågor.

Därför har rådet skrivit ett brev där man ber Sveriges Kommuner och landsting (SKL) att se över möjligheterna att skapa en nationell funktion för etikfrågor.

Smer skriver i brevet att man i dialogmöten med landstingen och regionerna mött stort engagemang för etiska frågor. Men rådet har också observerat varierande strukturer kring hur etiska frågor hanteras samt att det är slående hur beroende etikfrågorna är av enskilda eldsjälar.

Smer konstaterar att det i dag finns ett löst sammansatt nätverk av personer som arbetar med etiska frågor i landstingen och regionerna, men att detta nätverk bygger på insatser av eldsjälar och därför är skört.

Bland annat menar Smer att det saknas en sammanhållande administrativ resurs som kan underlätta arbetet med gemensamma möten, erfarenhetsutbyte, att ta fram etiska riktlinjer och stöd för kompetensutveckling inom etikområdet.

En samlad etikfunktion stödd av SKL skulle enligt Smer också kunna utgöra en rådgivande resurs för huvudmännen kring etiska frågor.