Enligt forskarna är det första gången som man mätt sjukdomsbördan av antibiotikaresistens i DALY (funktionsjusterade levnadsår), ett mått på förlorade år på grund av dålig hälsa, funktionsnedsättning eller tidig död.

Forskarna har beräknat antalet dödsfall och DALY inom EES (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet), det vill säga EU plus Island, Liechtenstein och Norge. Under 2015 inträffade där, enligt studien, fler än 33 000 dödsfall och närmare 875 000 DALY på grund av infektioner orsakade av åtta utvalda bakteriearter resistenta mot en eller flera antibiotika.

Siffrorna varierar stort mellan olika länder. Italien och Grekland lider betydligt mer av antibiotikaresistensen än övriga länder. Båda låg över 420 DALY per 100 000 invånare, och Italien hade dessutom ungefär en tredjedel av dödsfallen. Sedan är det ett hopp på listan ned till det tredje hårdast drabbade landet, Rumänien, på cirka 250 DALY. 

Island, Estland och Nederländerna har lägst antal DALY per 100 000 invånare, följt av de skandinaviska länderna. Sverige landar på knappt 50 DALY. Genomsnittet var 170 DALY per 100 000 invånare. Hårdast drabbade är barn under ett år och personer över 65. 

Mellan 2007 och 2015 har problemen med antibiotikaresistens ökat stort. De studerade infektionerna har gått från under 240 000 till över 600 000 per år. Dödsfallen har stigit från dryga 11 000 till över 27 000. 

Studien är finansierad av den europeiska smittskyddsmyndigheten och finns att läsa på Lancet Infectious Diseases webbplats.