Myndigheten skriver på sin hemsida att den inom ramen för ett regeringsuppdrag har tagit fram de fyra principerna. Utgångspunkten har varit de lagar och regler som finns på området.

Principerna ser ut så här.

»1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt möte.
2. Den digitala tjänsten är anpassad till den enskilde patientens behov och förutsättningarna att använda tjänsten.
3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria för att kunna ge en god och säker vård.
4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig.«

Socialstyrelsen konstaterar att målsättningen »är att principerna ska bidra till en god och patientsäker vård«. Att de är formulerade på en övergripande nivå beror på att det finns många olika typer av digital vård och att dessa utvecklas snabbt.

– Det kommer nya tekniska lösningar och hjälpmedel hela tiden, skulle vi gå in med mer detaljerade principer skulle de snabbt bli inaktuella. Utifrån våra principer har landstingen möjlighet att ta fram egna riktlinjer eller rekommendationer för just deras tjänster, säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen.