Vårdanalys har i uppdrag att följa hur lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård efterlevs i praktiken. Lagen, som började gälla 1 januari 2018, ska få landsting och kommuner att samarbeta bättre kring patienter som ska skrivas ut från slutenvården och sedan behöver kommunal vård eller omsorg. Det ska motverka att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhusen.

Och situationen ser ut att ha blivit bättre sedan lagen trädde i kraft, visar en delrapport från Vårdanalys. De genomsnittliga vårdtiderna av utskrivningsklara patienter inom den somatiska vården har under tiden januari–augusti i år varit märkbart kortare jämfört med föregående fyra år. 

Tidigare låg tiden på omkring fyra dagar. 2018 var den cirka tre. Vårdtiderna pendlar från månad till månad, men som en fingervisning kan man säga att den i genomsnitt var 4,1 dagar i januari när lagen precis hade börjat gälla. Vid den senaste mätpunkten, i augusti, var den 2,9 dagar. Genomsnittet för hela den mätta perioden under 2018 landar på 3,3 dagar.

Men Vårdanalys skyltar inte direkt med de här siffrorna, utan man får bläddra mer än halvvägs in i rapporten. Och det finns en anledning: problem med statistiken.

När det gäller den psykiatriska vården varierar vårdtiden över tid och bortfallet i statistiken är stort. Myndigheten tycker därför att det är svårt att dra några slutsatser. Det är också få vårdtillfällen i flera län, vilket gör resultaten mycket känsliga för variationer. 

Det en en stor spridning i det antal dagar patienter är utskrivningsklara, både vad gäller psykiatrisk och somatisk vård. Och det är stor spridning både inom och mellan landstingen. 

Därtill finns bortfall i inrapporteringen till Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Siffrorna omfattar inte heller de fall där patienter skrivs ut samma dag som de anses utskrivningsklara. 

Vårdanalys anser därför att det behövs en översyn av både definitionen av den indikator man mäter och av den data som rapporteras in till SKL. Det pågår också diskussioner mellan SKL och landstingen om hur detta ska göras.

Vårdanalys har dock sett ett brett utvecklingsarbete mellan SKL, landsting och kommuner. Det har till stor del handlat om utbildning, riktlinjer, rutiner och utveckling av it-system.

Hala delrapporten finns på Vårdanalys webbplats. Den slutliga rapporten är klar år 2020.

 

Läs även:

Ny lag ska tvinga fram bättre samverkan

»Vi har inte sällan 30–40 patienter som bedöms som utskrivningsklara«