Tidigare har såväl Svenska läkaresällskapet som tunga rättsmedicinska experter efterlyst en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna.

Och nu sällar sig alltså även Statens medicinsk-etiska råd, Smer, till den linjen.

I en skrivelse till Justitiedepartementet vill Smer att regeringen tillsätter en oberoende granskning, där en statistiker samt minst en internationell expert på området för medicinsk åldersbedömning deltar.

Det är efter att ha pratat med såväl företrädare för Rättsmedicinalverket som kritiker som Smer kommit fram till att det finns ett antal oklarheter kring de medicinska åldersbedömningarna. 

Framför allt handlar det om huruvida Rättsmedicinalverket på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker vid åldersbedömningen i de rättsmedicinska utlåtandena.

Enligt Smer är det allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad Rättsmedicinalverket anger, och om det saknas underlag för att uppskatta den risken.

– Den medicinska åldersbedömningen måste vara tydlig med vilka risker för felbedömning som finns i olika situationer, annars riskerar asylsökande barn att gå miste om sina rättigheter enligt svensk lag. Det vore en allvarlig och oacceptabel etisk situation, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer, i ett uttalande.

Smer anser bland annat att:

  • Det måste undersökas om metoden MR-knä och den bedömningsmodell som används i Sverige är tillräckligt vetenskapligt underbyggda för att medge en välgrundad uppskattning av osäkerheter och riskerna för felbedömning vid en medicinsk åldersbedömning.
  • Det måste undersökas om bedömningsmodellen när det gäller pojkar/män är rättssäker mot bakgrund av aktuellt kunskapsläge.
  • Det måste säkerställas att de rättsmedicinska utlåtandena avseende medicinsk åldersbedömning utgår från dagens kunskapsläge.
  • Det måste säkerställas att utlåtandena avseende medicinsk åldersbedömning är ändamålsenligt utformade och tillräckligt tydliga, bland annat när det gäller osäkerheter, för att Migrationsverket ska kunna göra en rättssäker bedömning av den asylsökandes ålder.

Smer anser också att det behövs mer insyn och transparens kring hur RMV gör sina beräkningar. Och att myndigheten öppet bör redogöra för hur den kommit fram till hur stora riskerna för felbedömning vid medicinsk åldersbedömning är.

Läs också:

Smer påminner om etiska aspekter vid medicinska åldersbedömningar

Etiskt försvarbart att använda medicinsk åldersbedömning