Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Johan Knobe

Läkarförbundet har genomfört en enkätundersökning om fortbildning bland medlemmar i Chefsföreningen, Distriktsläkarföreningen, Privatläkarföreningen och Sjukhusläkarna. Totalt besvarades enkäten helt eller delvis av 1 139 läkare, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent.

Enligt resultaten i undersökningen, som avser 2017, hade läkarna i genomsnitt 6 dagar per år för extern fortbildning. Det är en bra bit under Läkarförbundets rekommendation som ligger på 10 dagar per år.

Resultatet ligger på samma nivå som vid den förra undersökningen från 2015. Men om man går längre tillbaka i tiden så är det en minskning. 2005 fick läkarna i snitt 9,1 dagar extern fortbildning.

Den genomsnittliga tiden för internutbildning och egen fortbildning ligger också på ungefär samma nivåer som vid den senaste undersökningen – 1,1 timme per vecka respektive 2 timmar per vecka.

Detta är också under Läkarförbundets mål om att alla specialistläkare ska kunna avsätta sammanlagt minst en halv dag i veckan för internutbildning och egen fortbildning.

– Resultatet är långt ifrån vad Läkarförbundet bedömer nödvändigt för att upprätthålla kompetens i ett kunskapsintensivt yrke, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Enkätundersökningen pekar dessutom på att det finns stora regionala skillnader vad gäller läkares tid för fortbildning.

Läkarförbundet efterlyser nu att staten tar ett tydligare ansvar för kompetensutvecklingen i hälso- och sjukvården.

– För att säkerställa läkarnas kompetensutveckling krävs en reglering i form av en föreskrift som tydligt stipulerar en systematiserad fortbildning med krav på individuella fortbildningsplaner. Allt annat är oacceptabelt, försämrar kvaliteten och kan i förlängningen äventyra patientsäkerheten, säger Heidi Stensmyren.

Fortbildningsenkäten finns att ta del av här.