I kölvattnet av den senaste tidens rapportering om Macchiarini-affären har röster höjts om att tillsätta ytterligare en oberoende granskning av ärendet.

Nu kommer en sådan uppmaningen från KI:s egen styrelse, konsistoriet, rapporterar Sveriges Radio. Detta i form av ett brev som Liselotte Højgaard, professor och ledamot i konsistoriet, skickat till utbildningsdepartementet.

I brevet skriver Liselotte Højgaard bland annat att ärendet har fått allvarliga konsekvenser för både forskare och anställda samt att det behandlats utan öppenhet, sanning, transparens och »fairness«.

Liselotte Højgaard nämnar också att hon tagit del av tidigare KI-rektorn Harriet Wallbergs nyutkomna bok som innehåller kritik mot den externa utredning som KI beställde i Macchiarini-ärendet.

Liselotte Højgaard skriver att hon inte fått tillräcklig information om den kritik som Harriet Wallberg riktat mot utredningen.

I brevet uppmanar hon Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att tillsätta en oberoende granskningskommission.

Hon föreslår att kommissionen bör innehålla internationella experter inom juridik, medicin och forskning och att dessa experter kan komma från andra nordiska länder.

Harriet Wallberg fick skarp kritik i den externa utredningen som leddes av tidigare justitierådet Sten Heckscher. Men i sin bok hävdar hon att det finns en rad felaktigheter i utredningen och att den formats för att göra henne till syndabock, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Uppmaningen från Liselotte Højgaard står i kontrast till uttalanden från konsistoriets ordförande Mikael Odenberg. Han har tidigare avfärdat Harriet Wallbergs bok och uppgett att eventuella felaktigheter i utredningen är en sak mellan Harriet Wallberg och utredaren Sten Heckscher.

Mikael Odenberg har också pekat på att Sten Heckschers utredning varit av stort värde för förbättringsarbetet gällande den interna styrningen och kontrollen vid KI.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen är inne på samma spår. I ett blogginlägg publicerat i dag, onsdag, skriver han att konsistoriet vidtagit en rad åtgärder utifrån rekommendationer i Sten Heckschers utredning, och att det reform- och förändringsarbetet fortsatt sedan han tillträdde som rektor 2017.

Vad gäller Harriet Wallbergs bok skriver Ole Petter Ottersen:

»Jag har nu läst boken, men varken kan eller vill recensera dess innehåll. Det är en partsinlaga som behandlar händelser som ägde rum långt innan jag rekryterades till KI«.

Ole Petter Ottersen vill heller inte ta ställning kring frågan om det finns felaktigheter i Sten Heckschers rapport. Han konstaterar att det finns olika uppfattningar om vad som sagts och gjorts men att ord står mot ord.

Gällande frågan om en ny oberoende Macchiarini-granskning skriver Ole Petter Ottersen:

»Det är inget som KI avser att driva eller föreslå och det är inget som är nödvändigt för att komma vidare i vårt reformarbete. Men skulle det bli så kommer vi självklart vara behjälpliga på alla sätt.«

Läs mer:

Wallbergs nya bok pekar på brister i Macchiarini-utredning

Underlaget till KI:s utredning i Macchiarini-ärendet går inte att hitta