IVO lämnar varje år en rapport till regeringen där tillsynsmyndigheten beskriver sina iakttagelser det gångna året. Det är ingen ny bild som framkommer i rapporten över risker och brister i vården 2018: Brist på personal och tillräcklig kompetens som leder till att patienter råkar illa ut. Brister i personcentrering och samordning av vården leder till att alltför stort ansvar läggs på patienten och hens närstående.

När det gäller problemen med kompetensförsörjningen ser tillsynsmyndigheten ingen ljusning. Tvärtom ser man snarare att det kommer att vara en »ihållande utmaning framöver« och pekar på riskerna som bristen på personal, kompetens och vårdplatser innebär.

»Vi ser till exempel att patienterna i vissa lägen snarare får vård efter var resurserna är tillgängliga än efter deras behov och att väntan på vård kan leda till att patienters tillstånd allvarligt försämras«, skriver IVO.

– Vi ser att patienter utsätts för felaktiga, försenade eller uteblivna diagnoser, vi ser att akutmottagningarna ibland bemannas med personal som inte har tillräcklig utbildning och erfarenhet, vi ser att personal på larmcentralerna inte ställer rätt frågor för att kunna bedöma hur snabbt de behöver skicka ut ambulans och vi ser patienter vars tillstånd förvärras i väntan på rätt vård, till exempel cancerpatienter vars tumörer spridit sig till flera delar av kroppen, säger inspektören Joakim Sebring.

IVO:s slutsats är att vård- och omsorgsgivarna på högsta ledningsnivå behöver prioritera frågor om bemanning och kompetensförsörjning.

När det gäller brister i samordningen av vården varnar IVO för att de kan vara mer omfattande än vad som syns i tillsynen med tanke på att ungefär en miljon människor i Sverige med nedsatt förmåga att samordna sin vård behöver insatser från flera aktörer. 

»Vi ser till exempel att vården inte alltid tar hänsyn till människors samlade behov. Varje verksamhet löser sina uppgifter, men det finns inte alltid någon gemensam helhetssyn utifrån patienternas behov«, skriver IVO i sin rapport.

Några särskilt utsatta grupper är äldre personer, barn och unga med psykisk ohälsa och personer med missbruksproblem.

Läs mer:

IVO: Stora brister i den svenska sjukvården

IVO: Patientens ställning i vården är för svag

 

IVO slutsatser för 2018:

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
  • Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd avslås.