Socialstyrelsen är den myndighet som beslutar om de särskilda förordnanden som krävs för att personer utan legitimation tillfälligt ska kunna arbeta inom hälso- och sjukvården.

Men Socialstyrelsen har, med stöd av ett bemyndigande från regeringen, infört en föreskrift som i vissa fall ger regionerna rätt att själva pröva ansökningar om särskilt förordnande. Det gäller till exempel vid anställning av AT-läkare.

Men i slutet av februari slog kammarrätten i Stockholm fast att föreskriften inte får tillämpas. Detta eftersom regeringens bemyndigande står i strid med lag.

Kammarrättens avgörande handlade om ett ärende där Socialstyrelsen, med stöd av dessa föreskrifter, dragit tillbaka en regions rätt att besluta om förordnandet för en enskild icke legitimerad läkare.

Socialstyrelsen ansåg att det kunde finnas brister i personens medicinska kunskaper och lämplighet vilket kunde utgöra en patientsäkerhetsrisk. Socialstyrelsens beslut överklagades av läkaren till kammarrätten, som alltså kom fram till att beslutet fattats med stöd av en föreskrift som inte får tillämpas.

Nu meddelar Socialstyrelsen att kammarrättsdomen överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Myndigheten anser också att den tidigare ordningen, det vill säga att regionerna prövar ansökningar om särskilt förordnande, fortsatt ska gälla fram till dess att frågan prövats av högsta instans.

Läs också:

Kammarrätten: Socialstyrelsens föreskrift om förordnande för AT-läkare är olaglig