Christer Casselsjö, ST-läkare Kolmårdens Vårdcentral

Varför har du undersökt detta?

– Jag upplevde att många av mina kollegor mådde ganska dåligt. Men det är lätt att det blir ett tyckande, så jag ville ta reda på hur det verkligen såg ut. I förlängningen hade jag också en förhoppning om att kunna visa våra styrande politiker »hands on«: Så här ser det ut hos oss.

Vad visade resultaten?

– Det är jättehöga nivåer av stress. 80 procent arbetar utöver ordinarie arbetstid för att hinna med arbetsuppgifterna och hälften av alla ST-läkare har sömnsvårigheter på grund av att de tänker på arbetet. En tredjedel uppger att de gör avkall på familjetid, tid med vänner eller fritid på grund av arbetet. ST-läkarna har också jättehöga krav på sig själva.

Förvånade det dig?

– Ja, det var sämre än jag ens kunnat fantisera om. Vården är ganska hårt drabbad av utmattningssyndrom, och det är ju en följd av hård stressbelastning. Inget i de här resultaten visar på att det kommer minska framöver. 

Hur upplevde ST-läkarna inflytandet över arbetet?

– I fritextsvaren framkom det att ST-läkarna upplever att beslut som tas långt bort, alltså av den politiska ledningen och höga chefer, inte har någon patientnytta eller nytta för vården i övrigt. Man känner att man har litet inflytande och att beslut som tas är irrelevanta för verksamheten. Det är också en av Göran Stiernstedts konklusioner i utredningen Effektiv vård, att man måste se över de administrativa uppgifterna för läkarna.

29 procent av ST-läkarna arbetade deltid. Varför?

– Många lyfte fram att de vill ha tid att vara med familjen eller till fritidsintressen. Ganska många lyfte också fram att man valt att arbeta deltid för att man inte orkade arbeta heltid på grund av den höga arbetsbelastningen.

Tror du att läget för ST-läkarna i Östergötland skiljer sig från hur det ser ut i övriga landet?

– Nej. Det finns en liknande studie som gjorts i Västra Götaland med snarlika resultat.

Hur ser läkarbemanningen ut inom primärvården i Östergötland?

– Sista åren har antalet specialister ökat, och antalet ST-läkare har ökat mycket – från drygt 50 till över 100 på fem år. Så man kan fråga sig: är det verkligen läkarbrist? Totalt sett är det fler läkare inom primärvården i Region Östergötland. Vi har inte heller haft någon egentlig befolkningsökning, ändå har tillgången till vård blivit sämre.

Har du någon teori om vad det beror på?

– Det är svårt för mig att svara på, men det finns studier som visar att uppemot 30 procent av arbetstiden läggs på annat som inte är relaterat till patienterna.

Vad bör man göra för att minska den arbetsrelaterade stressen?

– ST-läkarna har höga krav på sig själva och upplever en oförmåga att sätta gränser och säga ifrån. Det blir förstås inte bra när det kombineras med en hög arbetsbelastning uppifrån. På det individuella planet måste vi läkare bli bättre på att sätta gränser och nöja oss med att göra ett tillräckligt bra  – allt måste inte vara perfekt. Min handledare sa till mig: «Du ska vara doktor Good Enough». Det tycker jag är jättebra.

Vad kan mer göras?

– Man måste ha en stark ledare på vårdcentralen som ser till att arbetsbördan inte blir för hög och bromsar läkarna. Från högsta nivå måste man ta bort överadministrationen, skala ner vad som ska göras och förankra det som ska göras i läkarkåren.

Har politikerna tagit del av dina resultat?

– Ja, jag har mejlat dem till regionpolitikerna och fått svar från några att de ska läsa arbetet. Sedan är det upp till dem vad de gör åt detta. Men samtidigt blir man ganska frustrerad: Ingen privat verksamhet skulle väl tillåta att hälften av medarbetarna har svårt att sova på grund av jobbet? Det ser mörkt ut för framtiden. Jag har svårt att se att folk kommer orka jobba under en längre tid i en arbetsmiljö där man upplever så mycket stress.

Fotnot: Webbenkäten skickades till alla 120 ST-läkare i region Östergötland. 79 stycken (66 procent) besvarade den. 64 procent var kvinnor. Bara åtta procent var anställda på en privat vårdcentral. 29 procent arbetade deltid.

Läs också:

Amerikanska läkares burnout och svenska läkares utmattning

Många primärvårdsläkare sjukskriver sig

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter