Läkartidningen berättade den 8 maj att en läkarstudent stängts av från Örebro universitet i 20 veckor, enligt ett beslut av universitetets disciplinnämnd. Studenten hade via sociala medier kontaktat minderåriga flickor, vars patientbesök han varit med på under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). »Gillar du äldre killar?« skrev läkarstudenten bland annat till en 14-årig flicka som han sökt upp på Facebook efter ett patientbesök. 

Ett antal läsare har reagerat på artikeln. Ett sådant beteende borde leda till definitiv avstängning, inte bara under en termin, anser flera. 

Nu har rektor för Örebro universitet, professor Johan Schnürer, som också är ordförande i disciplinnämnden, mottagit ett öppet brev undertecknat av över 800 läkare och läkarstudenter runt om i landet.

I brevet skriver de:

»Läkarstudenten har utifrån uppgifterna i artikeln dels gjort sig skyldig till brott mot sekretessen och dessutom möjligtvis ertappats med grooming av minderårig. Det som beskrivs är två möjliga lagbrott, något som måste utredas av polis och åklagare och bör föranleda en skyndsam polisanmälan av universitet. Ni som examinerande universitet behöver ta ställning till en sådan students lämplighet som blivande läkare. Det är ingen rättighet att bli läkare, och vi undertecknande blivande kollegor till denna framtida läkare ställer oss mycket tveksamma till en sådan kollega.«

De vill veta hur de ansvariga för universitetets läkarprogram »gått vidare med polisanmälan och avskiljning från verksamhetsförlagda moment i framtiden«.

I ett svar till brevskrivarna skriver Johan Schnürer: »Som Örebro universitets rektor – och därmed ordförande i Disciplinnämnden – delar jag er bedömning av det djupt olämpliga i den här studentens beteende. Universitetet måste dock hantera sådana här frågor på ett rättssäkert sätt och det finns ett särskilt regelverk att förhålla sig till.« 

– Vi måste agera rättssäkert. Som universitet kan vi stänga av en student upp till sex månader. Men frågan om avskiljande avgörs av Högskolans avskiljandenämnd, säger Johan Schnürer till Läkartidningen.

Han berättar att händelserna uppdagades i september 2018 då universitetet kontaktades av VFU-platsen. I början av oktober gjorde universitetets säkerhetsavdelning en polisanmälan. I februari fick universitetet dock muntlig information från polisen att utredningen lagts ned. Men universitetet är inte målsägande och har därför ingen insyn i utredningen och ingen ytterligare information, berättar Johan Schnürer.

– Vi har fått veta att polisen inte gått vidare med detta, och vi har tagit upp fallet i disciplinnämnden. Men vi kan inte avskilja studenten oavsett vad vi tycker om det som skett, vi har inte det mandatet. Det har Högskolans avskiljandenämnd, säger Johan Schnürer.

Högskolans avskiljandenämnd tar upp ärenden efter anmälan från rektor. För avskiljande krävs psykisk störning, missbruk eller allvarlig brottslighet, se faktaruta.

– Huruvida vi ska begära studenten avskild har vi inte tagit ställning till än. Det krävs väldigt mycket för att en student ska bli avskild, till exempel allvarlig brottslighet eller psykisk störning, säger Anders Tjernström, universitetskansliets jurist.

Och i och med att polisutredningen är nedlagd finns ingen dom att vänta, så någon allvarlig brottslighet finns inte att presentera. 

– Det här är ett unikt fall. Vi har ingen dom, utan ett djupt otillfredsställande beteende. Regelverket skyddar individen. Vi har inte tagit ställning än till om vi ska anmäla. Vi har lite tid att reflektera. Studenten är avstängd till den 9 december. Det vore lämpligt om personen avslutade sin utbildning och om den insikten kom hos personen själv, säger Johan Schnürer.

Kan ett sjukhus eller arbetsgivare tacka nej till en student?

– Den frågan skulle jag vilja att du ställer till någon av de arbetsplatserna. Jag kan inte svara på hur deras regelverk ser ut, säger Anders Tjernström.

– Som jag minns det har vi inte rätt att spontant informera VFU-platsen om att det finns en problematik, men vi får svara om vi får en fråga. Så vi är lite kringskurna här. Men vad jag förstår kan en student inte tvinga sig in på en VFU-plats, och i så fall kan studenten inte göra klart sin utbildning, säger Johan Schnürer.

Läs tidigare artikel:

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

»Grooming« 

2009 infördes ett straffansvar för vuxna och andra straffmyndiga att ta kontakt med barn i syfte att möjliggöra sexuella övergrepp, även kallat grooming.

Brottsbalken 6 kap 10 a §:

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2017:1068).

Disciplinära åtgärder

10 kap 2 § högskoleförordningen:

De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan. SFS 1998:1003

Avskiljande

Högskolans avskiljandenämnd, som är knuten till Universitetskanslersämbetet, prövar om en student ska avskljas från sin utbildning. Syftet är att hindra studenten att skada sin omgivning. Som skäl krävs psykisk störning, missbruk eller allvarlig brottslighet. Med allvarlig brottslighet avses våldsbrott eller grova narkotikabrott, brott som normalt ger minst ett års  fängelse. Nämnden tar upp ärenden efter anmälan från rektor.

Källa: han.se