Ärendet togs upp i kammarrätten efter att Högskolans avskiljandenämnd i oktober 2018 avslagit en begäran från Linköpings universitet att få en läkarstudent avskild från utbildningen. Det gällde en serie händelser hösten 2016 då studenten hade skickat ovälkomna mejl till sina kvinnliga medstudenter. Avslagsbeslutet överklagades först till förvaltningsrätten, och sedan överklagades förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Båda domstolarna ger universitetet rätt.

Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet, säger att en begäran om avskiljande är inget initiativ som tas lättvindigt, att det är en väldigt ingripande åtgärd mot en enskild student i syfte att skydda omgivningen. Begäran måste alltid måste vägas mot den enskildes rätt att fullfölja utbildningen.

– I denna specifika situation är det förstås svårt att känna tillfredställelse över att vinna ett överklagande eftersom omständigheterna är så som de är för den enskilde individen. Men ur ett generellt perspektiv så är det trots allt med tilltro till rättsväsendet som vi har tagit emot domstolens bedömning om att detta inte är ett beteende som man som medstudent vid ett svenskt lärosäte 2019 ska behöva tåla, säger Helen Dannetun.

Domstolens bedömning kan vara av intresse med anledning av den diskussion som nyligen uppstod kring möjligheten att avskilja en läkarstudent vid Örebro universitet som gjort närmanden mot unga patienter via sociala medier.

I Linköpingsfallet gällde kontakterna inte patienter utan andra studenter. Frågan som Högskolans avskiljandenämnd tog ställning till 2018 var om det fanns grund för att avskilja en student baserat på psykisk störning i kombination med påtaglig risk för skada, se ruta. 

I nämndens avslagsbeslut kan man läsa att läkarstudenten berättat för en lärare att han led av svår ångest. Han hade närmat sig ett tjugotal unga kvinnor i sin klass genom att skicka mejl till dem, där han berättade att han inte mådde bra och bad dem att krama honom och hålla hans hand. Kvinnorna upplevde detta som obehagligt. Efter att universitetet haft kontakter med studenten och erbjudit hjälp fortsatte han att skicka mejl till de kvinnliga studenterna och hela klassen. Universitetet ansåg att det, om beteendet upprepades, fanns påtaglig risk för psykisk skada i form av obehag, rädsla och otrygghet hos de kvinnliga studenterna – och även hos patienter. Universitetet hade därför avrått studenten att fortsätta sin utbildning och sedan även begärt hos nämnden att han skulle avskiljas från utbildningen.

Studenten anförde till nämnden att han aldrig skulle vilja skada någon, att han haft omfattande patientkontakt under utbildningen och fått goda vitsord för sitt patientbemötande. Nämnden hittade inte några uppgifter i belastningsregistret.

Enligt ett läkarutlåtande fanns en psykisk störning i form av ett neuropsykiatriskt funktionshinder inom autismspektrat. Läkaren bedömde även att det fanns en risk för att det aktuella beteendet skulle upprepas, men beteendet bedömdes inte utgöra påtaglig risk för andra personers liv och hälsa. Risken för våld bedömdes som låg. Nämnden gick på läkarutlåtandet, bedömde att det inte fanns tillräckliga skäl för avskiljande och avslog begäran från Linköpings universitet.

Universitetet överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Universitetet skrev i sitt överklagande att man ville få »ett tydlig ställningstagande i fråga om vilken grad av skada som medstudenter ska behöva tolerera, ställt i relation till universitetets arbetsmiljöansvar för medstudenterna«. 

– Linköpings universitet har i detta fall velat sätta ljuset på det generella faktum att »skada« som grund för avskiljande inte bara ska tolkas som fysisk skada på medarbetare och medstudenter eller sakskada på lärosätets egendom. Mot bakgrund av det långtgående ansvar som vi som lärosäte har för våra studenters arbetsmiljö måste man även få beakta risken för att en student tillfogar psykisk skada på sin omgivning under studierna, säger Helen Dannetun.

Universitetet beskrev hur de kvinnliga medstudenterna upplevt mejlen, att önskemålen upplevts som att det handlat om närmast sexuella tjänster och att det i kombination med hot om suicid upplevts som känslomässig utpressning samt att det lett till obehag, rädsla och oro. Några hade valt att sjukskriva sig. Studentens agerande medförde psykisk skada av sådan grad att det var tillräckligt för ett avskiljande, enligt universitetet.

Förvaltningsrätten gick på universitetets linje och beslutade i december 2018 att studenten skulle avskiljas från utbildningen. Förvaltningsrätten resonerade så här:

Möjligheten att kunna avskilja en student är avsedd att användas när »personer på goda grunder bedöms utgöra fara för annan persons liv och hälsa under utbildningen«. Förvaltningsrätten nämner att detta kan vara aktuellt »inom vårdutbildningar med hänsyn till patienternas utsatta ställning« men även för att skydda lärare och andra studenter. Rätten konstaterar att det i det aktuella fallet föreligger psykisk störning och bedömer att de ovälkomna mejlen till medstudenterna varit av sexuell karaktär, att flera av studenterna upplevt obehag och rädsla och känt sig känslomässigt pressade av situationen. Rätten konstaterar att studenten efter tillsägelse fortsatt skicka mejl. Förvaltningsrätten tillägger också att utbildningen kommer att innebära verksamhetsförlagd utbildning där studenten kommer att möta patienter i utsatt ställning.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att studentens agerande riskerar att upprepas och att det »måste anses ha inneburit ett sådant känslomässigt obehag för de berörda medstudenterna som utgör skada för dem i lagens mening«.

Studenten överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm och anförde att risken för att han kan komma att skada någon annan person i princip var obefintlig. Men kammarrätten avslår alltså överklagandet och skriver mycket kortfattat i domen den 8 maj i år att det som studenten fört fram och det som i övrigt framgår av utredningen inte ger kammarrätten anledning att göra en annan bedömning än förvaltningsrätten.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom tre veckor.

Enligt Helen Dannetun har Linköpings universitet erbjudit studenten stöd från studenthälsan under den tid som avskiljandeprövningen pågått. Medstudenterna har fått erbjudande om stöd från studenthälsan. 

Läs tidigare artiklar:

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

Högskolelagen 4 kap 6 §:

Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare ska avskiljas från utbildningen i fall då studenten:

   1. lider av psykisk störning

   2. missbrukar alkohol eller narkotika

   3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket 1–3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Högskoleförordningen 11 §:

11 §  Om det finns grundad anledning att anta att en student bör avskiljas från högskoleutbildning, får nämnden vid behov begära att studenten låter undersöka sig av den läkare som anvisas honom eller henne.