Från den 1 juli kommer Skatteverket att kräva moms på inhyrd personal inom vården. Det är något som slår speciellt hårt mot privata vårdgivare, i synnerhet där det är svårt att anställa fast vårdpersonal. Bland andra Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och landsting och branschorganisationen Vårdföretagarna har lyft problematiken vid ett flertal tillfällen.

Nu har också det blågröna styret i Region Uppsala (M+C+L+KD+MP) vänt sig till socialminister Lena Hallengren (S). I ett brev skriver ordförandena för regionstyrelsen, vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen att momsen är i strid med »huvudregeln för vårdverksamhet, nämligen att den ska vara momsbefriad«.

– Regeringen behöver ta det här på allvar. Det är ingen ny lagstiftning utan Skatteverket som gör en ny tolkning. Då tycker vi att regeringen måste se över om man ska förtydliga eller ändra lagstiftningen, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen, till Läkartidningen.

Regionpolitikerna menar att konsekvenserna riskerar att bli mycket stora. De skriver att det kan slå mot exempelvis mindre sjukhus runt om i landet som har svårt att upprätthålla medicinsk kompetens utan läkarkonsulter. Det kan också vara svårt att sysselsätta vissa specialister vid enbart en mottagning, men som genom konsultavtal kan få sysselsättning hos olika arbetsgivare.

Eftersom regionerna kompenseras av staten för moms slår den nya tolkningen av reglerna främst mot privata aktörer. Det är något som snedvrider konkurrensen, skriver politikerna i brevet. I Region Uppsala drivs nästan hälften av vårdcentralerna i privat regi och därtill finns annan upphandlad vård som regionen »värdesätter högt«.

– På kort sikt innebär det att vårdgivarna kan få det svårt med sin ekonomiska situation. I längden kan det innebära att man får svårt att uppfylla sitt uppdrag, säger Malena Ranch.

Politikerna skriver att de fått ta emot krav från vårdgivarna om kompensation för momsen och att vårdgivare oroas för sin verksamhet. Regionen menar också att det blir svårt att minska användingen av hyrpersonal. 

– När vi i framtiden skriver nya avtal kommer de som lägger anbud ta höjd för momsen. Då blir det regionen och skattebetalarna som får stå för notan, säger Malena Ranch.

I väntan på en lagändring vill politikerna att Skatteverket skjuter upp tillämpningen av momsreglerna. Och som Läkartidningen tidigare berättat har Sveriges Kommuner och lansting återigen kontaktat Skatteverket med ett krav om att införandet av momsen skjuts upp till dess saken avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är ett krav som nu även Läkarförbundet och Vårdgivarna ställer. I ett gemensamt brev till Skatteverket skriver förbundets ordförande Heidi Stensmyren och Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund att de åtgärder som företagen nu måste vidta ofta är »både starkt verksamhetspåverkande och irreversibla«.

 

Läs även:

SKL om vårdmomsen: »Förutsätter att Skatteverket agerar korrekt«

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Moms på hyrpersonal i vården från första juli

Ändrade momsregler för hyrpersonal väcker oro och många frågor

Högsta förvaltningsdomstolen: Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal