Det brottsliga förfarandet ska enligt uppgifterna i förundersökningen bestå i att läkaren tagit bort sitt namn i operationsloggen vid en operation år 2014 där patienten senare bad om ny medicinsk bedömning (»second opinion«). Vidare framgår att läkaren även uppgett en annan läkare, som vid tillfället inte var i tjänst, som operatör i remissen avseende operationen.

Urkundsförfalskning kan ge fängelse i upp till två år. Om brottet anses som ringa är straffskalan böter eller fängelse i max sex månader. Läkaren, som sagts upp från sin tjänst bland annat på grund av anklagelserna, förnekar brott.

Samma läkare har utretts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att vid tre tillfällen under en kort period våren 2017 förskrivit stora mängder narkotikaklassade läkemedel till sig själv. Läkaren gav tabletterna till en släkting som tillfälligt befann sig i landet.

IVO riktade kritik mot läkaren, som man ansåg brustit i sin yrkesutövning, men konstaterade att utredningen inte gav stöd för att förskrivningen skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.