Kartläggningen har gjorts av Hanna Salmi, ST-läkare i allmänmedicin, och Mattias Rööst, specialist i allmänmedicin. Bägge arbetar på Vårdcentralen Alvesta.

Syftet har varit att undersöka i vilken omfattning ST-läkare och specialister i allmänmedicin upplever symtom på utmattning och om det finns några skillnader utifrån anställningsform, kön, bemanning, ålder och erfarenhet.

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning baserad på Karolinska exhaustion disorder scale (KEDS). Svarsfrekvensen var 60 procent.

Resultatet visar att 18 procent av läkarna i primärvården i Kronoberg uppvisar symtom på utmattning och att kvinnliga läkare oftare visar utmattningssymtom än manliga. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad utifrån ålder, erfarenhet eller mellan ST-läkare och specialister och läkare som arbetar för en offentlig eller privat arbetsgivare.

Kartläggningen visar en signifikant koppling mellan grad av utmattning och arbetsmiljö samt att de faktorer som påverkar graden av utmattning mest är hur starkt det kollegiala stödet är och hur stor uppskattning man får för sina prestationer.

I Region Kronoberg var primärvården för tio år sedan välbemannad, men i dagsläget är hälften av distriktläkartjänsterna vakanta även om regionen satsar på att få in fler ST-läkare. En del vårdcentraler saknar helt fasta läkare.

Eftersom det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och graden av utmattning, och med tanke på att var femte läkare inom primärvården i Kronoberg kan antas befinna sig i gränszonen för långvarig sjukskrivning och arbetsoförmåga, bör omedelbara åtgärder sättas in för att förbättra arbetsmiljön, enligt Hanna Salmi och Mattias Rööst. 

Insatserna bör sättas in tidigt och fokusera på balans mellan arbete och återhämtning, kollegialt stöd, uppskattning för prestationer och möjlighet att påverka arbetssituationen. Ett sätt att identifiera och hitta läkare som befinner sig i riskzonen kan vara förebyggande arbete i form av företagshälsovård.

En liknande studie har gjorts i Östergötland av Christer Casselsjö, ST-läkare Kolmårdens Vårdcentral. Resultatet visar bland annat att hälften av ST-läkarna i allmänmedicin har sömnsvårigheter på grund av sitt arbete.

Läs också:

Stor stress bland ST-läkarna i allmänmedicin i Östergötland

Amerikanska läkares burnout och svenska läkares utmattning

Många primärvårdsläkare sjukskriver sig

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter