Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

Det var förra året som Karin Dahlman-Wright anmäldes för misstänkt oredlighet i forskning. Oredlighetsutredningen genomfördes vid Göteborgs universitet (GU).

I utlåtandet från GU, som blev offentligt i fredags, konstaterar rådet bland annat att det förekommit allvarliga brister gällande en vetenskaplig artikel publicerad 2016. Det gäller brister såsom bildduplicering, bristande rutiner för lagring av forskningsdata, brister i kommunikation med övriga författare och brister i granskning av korrektur. 

Rådets bedömning är att det handlar om grov oaktsamhet och att det därmed föreligger oredlighet i forskning, samt att oredligheten kan »härledas« till Karin Dahlman-Wright. Hon var en av två korresponderande författare till den aktuella artikeln.

I yttranden har Karin Dahlman-Wright bland annat uppgett att hon under arbetet med artikeln haft en mycket ansträngd arbetssituation. Detta inte minst eftersom hon under den här perioden blev vikarierande rektor, och hon menar att verksamhetsansvaret för forskargruppen därför delegerats till en annan person.

Rådets bedömning är dock att omständigheterna inte fråntar henne ansvar i egenskap av sista författare och korresponderande författare.

Karin Dahlman-Wright säger till Läkartidningen att hon inte är nöjd med utlåtandet från GU, och hon håller inte med om att hon är skyldig till oredlighet i forskning.

– I sammanfattningen står det att det föreligger oredlighet i en artikel och att jag och ytterligare en person är ansvariga. Men läser man bakåt i utlåtandet så framträder en annorlunda bild, där en annan person är huvudansvarig, säger Karin Dahlman-Wright.

Hon fortsätter:

– Enligt utlåtandet bär jag ett ansvar, och det är att jag inte har varit tillräckligt noga med data under en tid då jag faktiskt inte hade ansvar för det. Det andra är att ha brustit i kontroll av det vi kallar proofs i en publikation. Det tycker jag inte uppfyller kraven för att motsvara grov oaktsamhet. I den delen håller jag inte med rådet.

Även andra artiklar som granskats av GU:s oredlighetsråd får kritik, bland annat för bristande rutiner vad gäller säkring av forskningsdata och hantering av bilder.

– Personer som arbetat i min grupp har begått misstag. Det gör alla människor, tror jag. Just sådana här misstag, som inte påverkar slutsatserna, blir i det här kollektiva arbetssättet som kännetecknar forskning väldigt svåra att upptäcka. Det är olyckligt förstås, och jag säger inte att det är bra att det blivit misstag.

Däremot uppger Karin Dahlman-Wright att hon känner en »otrolig trygghet« i att hon och hennes forskargrupp inte försökt försköna resultaten i de granskade artiklarna.

– Ingenstans har det gjorts gällande att forskning som granskats har landat i fel slutsatser för att vinna fördelar som uppmärksamhet. Den forskning som redovisats i vårt namn har varit korrekt i sina slutsatser. Det är viktigt att påpeka.

Finns det något du kunde gjort annorlunda?

– Hade jag för ett antal år sedan fått reda på att jag i en publikation hade en duplicerad bild så hade jag omedelbart vidtagit åtgärder för att korrigera felet och vidtagit åtgärder för att detta inte skulle hända igen. Men det var ingen som sa det, och då blev det tyvärr flera stycken i olika publikationer. Men det är väldigt svårt att se det här om man inte använder »forensic analysis«.

Trots att oredlighetsärendet inte är färdigbehandlat valde Karin Dahlman-Wright att på egen begäran lämna uppdraget som prorektor vid KI.

– Jag kände att det här utlåtandet från GU blev droppen. I sammanfattningen blev mitt namn så tydligt kopplat till oredlighet i forskning att det blev omöjligt för mig att fortsätta, trots att ärendet inte är färdigbehandlat. Det var min bedömning, och det är väldigt tråkigt.

Slutgiltigt beslut om oredlighet i forskning fattas av Karolinska institutets rektor, Ole Petter Ottersen. Nästa steg är att berörda författare får möjlighet att yttra sig över innehållet i utlåtandet från GU.

– I den vidare processen kommer jag förstås att bestrida det som redovisas i utlåtandet. Det kommer jag att återkomma till, säger Karin Dahlman-Wright.

Vad händer nu?

– Att vara prorektor vid KI är ett uppdrag som kräver fullständig fokus. Jag hade aldrig planerat för vad jag skulle göra efter det uppdraget, så svaret är att jag inte vet vad jag ska göra.

Utlåtandet från Göteborgs universitet omfattar totalt 10 vetenskapliga artiklar. Det är för en av dessa som Karin Dahlman-Wright anses bära ett ansvar för oredlighet tillsammans med en annan forskare.

Enligt utlåtandet föreligger oredlighet i ytterligare en artikel, men där anses ansvaret ligga på två andra forskare.

Läs mer:

Anders Gustafsson tillförordnad prorektor vid KI

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

KI:s prorektor anses skyldig till forskningsfusk

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor