Som Läkartidningen tidigare berättat dömdes en läkarstudent vid Lunds universitet i slutet av juni till två års fängelse för våldtäkt. Domen har dock överklagats till hovrätten.

Lunds universitet skickade en begäran till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) för att få studenten avstängd. HAN kan besluta om avskiljande, en åtgärd som inte är tidsbegränsad, om en student till exempel har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det finns en påtaglig risk att denne skadar andra personer eller egendom under utbildningen.

Lunds universitet ansåg att brottet var så pass allvarligt och att det fanns en tillräckligt stor risk att den dömde skulle skada andra, att det inte gick att vänta på att domen skulle vinna laga kraft. Universitetet skickade därför i juli en begäran om avskiljande. 

I universitetets anmälan påpekas även att våldtäktsoffret var en annan läkarstudent. Därför fanns risk för psykiskt lidande hos den utsatta, som riskerar att möta gärningsmannen i studiemiljön.

Universitetet framhåller också att studenten inte kunde genomföra den verksamhetsförlagda delen av den kommande terminen, eftersom Region Skåne vägrat ta emot hen när våldtäktsdomen blev känd.

Den dömde studenten har å sin sida poängterat att domen överklagats till hovrätten och därmed inte har vunnit laga kraft. Studenten anser sig inte heller vara våldsam och lyfter fram att studierna bedrivits fläckfritt. Hen har dessutom gjort en rockad i terminerna, vilket innebär att höstterminen inte innehåller någon verksamhetsförlagd del.

Nu har HAN beslutat att avslå universitetets begäran. Nämnden anser att domen inte kan ligga till grund för ett avskiljande eftersom den inte har vunnit laga kraft. HAN ser inte heller något annat som uppfyller kriterierna för avskiljande, såsom risk att skada andra, missbruk eller psykisk störning.

Nu ska rektorn för Lunds universitet ta ställning till en eventuell överklagan av HAN:s beslut till förvaltningsrätten. Det kan också hända att universitetet inväntar ett avgörande i den dömde studentens överklagan till hovrätten.

– Vi behöver några dagar på oss att titta på beslutet från Högskolans avskiljandenämnd och hur de har formulerat det innan vi tar ställning till hur vi ska gå vidare, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

 

Läs även:

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent

Läkarstudent portas från utbildningen efter olämpligt mejlande

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

Skillnad mellan avskiljande och disciplinär åtgärd

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om han eller hon lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att han eller hon kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Det är stor skillnad mellan ett avskiljande och de disciplinära åtgärder ett lärosäte kan vidta. Disciplinära åtgärder är en sorts bestraffning för förseelser som exempelvis fusk. Vid avskiljning får studenten inte fortsätta den pågående utbildningen och i regel inte antas till en utbildning med liknande innehåll. 

En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas, vilket kan bero på att tiden för överklagan gått ut eller att en högre instans inte tar upp fallet.

Källor: Högskolans avskiljandenämnd, Sveriges domstolar