I mars 2017 fällde Göteborgs universitets (GU) dåvarande rektor två professorer vid Sahlgrenska akademin för oredlighet i forskning. Det gällade två vetenskapliga artiklar om transplantation av donerade stamcellsbehandlade blodkärl till tre leversjuka barn.

Oredligheten handlade enligt beslutet bland annat om att det saknats nödvändiga etiktillstånd.

I februari i år riktade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kritik mot GU:s hantering av ärendet. 

UKÄ slog bland annat ner på att GU sagt nej till en av professorernas begäran om att inhämta ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning (Önep), som vid tidpunkten hette Centrala etikprövningsnämnden.

Mot bakgrund av kritiken från UKÄ gjorde GU i april en omsvängning och meddelade att man skulle begära ett yttrande av expertgruppen. GU:s nuvarande rektor, Eva Wiberg, uppgav då att en av anledningarna var att hon ville undersöka om det fanns grund för omprövning.

Nu har expertgruppens yttrande publicerats på Öneps webbplats. Expertgruppen skriver inledningsvis att det inte är deras uppgift att uttala sig om huruvida viss forskning krävt etiskt tillstånd enligt etikprövningslagen. 

Dock konstateras att det inte funnits etikprövningstillstånd för de två artiklarna och att frågan handlar om huruvida artikelförfattarna kan anses ha påstått att de haft sådana tillstånd.

Expertgruppens bedömning är att författarna genom vilseledande påståenden i artiklarna gett sken av de haft godkända etikprövningstillstånd i enlighet med etikprövningslagen, trots att man inte haft det. Därmed har för författarna gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

Expertgruppen konstaterar också att det inte sökts eller erhållits något tillstånd från Läkemedelsverket. Genom att ange att nödvändigt tillstånd från Läkemedelsverket har funnits trots att så inte varit fallet har författarna även där gjort sig skyldiga till oredlighet, anser expertgruppen.

Vad gäller ansvarsfrågan menar expertgruppen att samtliga medförfattare är skyldiga till oredlighet i forskning. Samtidigt skriver expertgruppen att ansvaret vilar olika tungt på medverkande författare. De med mer betydande ansvar för forskningen och publiceringen anses ha större ansvar än övriga.

Enligt expertgruppen är det upp till GU att avgöra vilket ansvar respektive författare har och vilka åtgärder som ska vidtas.

Läs mer:

GU backar – begär yttrande från expertgrupp i fuskärende

Göteborgs universitet får kritik av UKÄ

Fälld GU-professor: »Jag hade gjort samma sak i dag«

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Utredning om transplantationer på Sahlgrenska klar