En allmänläkare har anmälts av sin region till Inspektionen av vård och omsorg för att utgöra fara för patientsäkerheten, enligt patientsäkerhetslagen 3 kap 7§. Regionen yrkar att Ivo ska pröva om läkaren kan behålla sin legitimation.

Läkaren har egen mottagning och ersätts enligt nationella taxan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort besök på mottagningen. På ett anslag i väntrummet står att patienter som är förkylda eller exempelvis har feber, hosta eller influensa inte är välkomna. Läkaren har också, enligt anmälan, bekräftat att hen inte tar emot patienter med virussjukdomar eller patienter som är bärare av MRSA eller ESBL. 

Detta strider mot principen om jämlik vård, enligt regionen. Enligt smittskyddsläkaren i regionen finns ingen grund för de motiv som läkaren angett för att inte ta emot vissa patienter.

En rad ytterligare brister har konstaterats enligt anmälan. Bland annat saknas all form av akutberedskap, för det fall att någon patient skulle bli akut dålig. Läkaren ska ha svarat att hen inte alls tar emot den typen av patienter. Journaler förvaras i ett skåp utan lås. Journalföringen är bristfällig. Ingen journalanteckning är signerad, inte en enda journalanteckning innehåller medicinlista. Verksamheten uppfyller inte heller vårdhygieniska krav, enligt anmälan.

Patientsäkerhetslagen 3 kap 7 §  

En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.
Lag (2012:957).