Livmoderhalscancer fortsätter att öka, och ökningen är för tredje året statistiskt säkerställd. De senaste tio åren har antalet fall i landet ökat med i genomsnitt 2,5 procent per år, enligt den senaste årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention. Rapporten innehåller siffror till och med 2018.

De regionala skillnaderna är stora. I Region Skåne, som får »årets guldstjärna« av årsrapporten ses ingen ökning alls de senaste åren. Men i många regioner har ökningen varit större än 5 procent varje år, och i vissa regioner ökar cancern med 10 procent varje år, enligt rapporten. Östergötland, Jönköping, Värmland och Västerbotten har statistiskt säkerställda årliga ökningar på 6–11 procent. 

Incidensen i riket för perioden 2015–2017 är 11,4 per 100 000 kvinnor. Men incidensen varierar. I Östergötland och på Gotland är incidensen nu närmast i nivå med vad den var i landet innan man började med screening för 50 år sedan, runt 20 fall per 100 000 kvinnor.

Ökningen av livmoderhalscancer sker trots att flera av registrets kvalitetsindikatorer förbättrats. Täckningsgraden av gynekologisk cellprovtagning har ökat med 3 procent till 79 procent 2018. Målet är 85 procent. Men en del regioner använder fortfarande en lägre övre åldersgräns för screening än den nationella rekommendationen (70 år), vilket är en förklaring till att målet inte nås.

Allt fler cellprov analyseras numera också med HPV-test efter att det nationella screeningprogrammet med primär HPV-testning trädde i kraft 2015.

Ökningen innebär inte att preventionsprogrammet skulle sakna effekt, skriver man i rapporten:

»Mycket tyder på att det skett en ökning av bakgrundsrisken så att det numera är svårare att uppnå fullt skydd. Vi ser tydliga ökningar även för andra HPV-orsakade cancerformer, i synnerhet orofarynxcancer, samt en ökning av antalet lätta cellförändringar.«

De stora regionala skillnaderna, däremot, tyder på brister i att ge en jämlik vård över hela landet, enligt rapporten.

Med tanke på att flera kvalitetsindikatorer rör sig i rätt riktning så borde Sverige rimligen vara på väg att utrota livmoderhalscancer, enligt rapporten. Att sjukdomen trots detta ökar gör det ännu viktigare att öka ambitionen i det förebyggande arbetet, uppmanar rapporten och betonar vikten av att följa screeningprogrammen som föreskriver HPV-screening från 30 års ålder och HPV-vaccination »fritt från könsdiskriminering«.

Läs också:

Fler fall av livmoderhalscancer trots en omfattande cellprovtagning

Tiden till uppföljning halveras vid positivt HPV-test

Laboratorier missar för många cellförändringar vid screening

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov

Ökningen av cervixcancer – fel att peka ut en hel yrkeskår

Cytodiagnostikerna ska känna stolthet över sitt svåra arbete

Varannan region har inte infört primär screening för HPV

Ökad cancerrisk efter många missade cellprovskontroller