Kristdemokraterna vill se en lagstadgad rätt till fortbildning för legitimationsyrken, något partiet menar är nödvändigt för att få en hälso- och sjukvård och skola av god kvalitet. Partiet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda omfattning och struktur för en reglerad fortbildning av god kvalitet. 

Förslaget är en del av KD:s partimotion om statsbudget för Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förslaget om fortbildning är bara ett av motionens 127 förslag inom politikområdet, som rymmer allt från förslag om att förstatliga sjukvården till listningstak och förslag om extern finansiering av sociala projekt.

I en annan motion föreslår Camilla Waltersson Grönvall (M) med flera moderater att Sverige får ett regelverk som garanterar att medarbetare i vård och omsorg får fortbildning. De skriver att Sverige, Portugal och Malta är de enda länderna i EU som inte har ett sådant ett regelverk för att garantera exempelvis specialistkompetenta läkare fortbildning. Specifikt föreslår de i motionen att Socialstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting och andra relevanta aktörer ta fram »stöd för införande av obligatorisk fortbildning för vården och omsorgens medarbetare, samt hur uppföljning och utvärdering av genomförd utbildning ska genomföras«. 

Motionen, som har rubriken Stärk vårdens medarbetare, innehåller en rad andra förslag, bland annat om en nationell kompetens- och personalförsörjningsstrategi, en systematisk översyn av regler för vårddokumentation för att minska den administrativa bördan och rätt till fritt val av vårdgivare inom specialistvården.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, välkomnar motionerna.

– Läkares fortbildning är en av förbundets prioriterade frågor och en fråga som vi jobbat med i många år. Vi är väldigt positiva till att man höjt medvetenheten politiskt och ser över möjligheten att reglera läkares fortbildning. Lagreglering är en möjlighet, en annan är reglering i föreskrift. Vi är nöjda med att man vill ta sitt ansvar, det är ju staten via Socialstyrelsen som ytterst är garant för vår specialistbehörighet, säger hon.

Tidigare i år ställde riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) en skriftlig fråga i riksdagen till socialminister Lena Hallengren (S) om ökad statlig styrning för att ge läkare den fortbildning som krävs. Han ville se en nationell föreskrift om att alla läkare ska ha en individuell fortbildningsplan och en öronmärkt budget för fortbildning. Socialministern nämnde i sitt svar inget om några planer på föreskrift eller öronmärkt budget. Hon hänvisade bland annat till vårdgivarens befintliga ansvar dels enligt hälso- och sjukvårdslagen att se till att vårdpersonal har kompetens som krävs för att ge god vård, dels enligt patientsäkerhetslagen att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Läs även:

Ingen föreskrift om fortbildning på väg

Socialministern får fråga om ansvar för läkares fortbildning