Smittspridning av multiresistenta bakterier via bristfälligt rengjorda endoskop har rapporterats från olika håll i världen. Och även i Sverige har man funnit enheter som inte uppfyllt kraven när det gäller rengöring och desinfektion, enligt Anna Holmberg, infektions- och hygienläkare i Skåne och en av dem som nu på uppdrag av Svensk förening för vårdhygien tar fram nationella rekommendationer för hantering av flexibla endoskop med kanaler.

Flexibla endoskop med kanaler är komplicerade att desinfektera – dels på grund av att de har en komplex uppbyggnad med multipla kanaler, dels för att de är värmekänsliga och inte tål autoklavering. På många enheter har man inte haft förutsättningar eller vetat hur man ska arbeta för att minimera riskerna för att överföra bakterier, enligt Anna Holmberg.

– Endoskopiverksamheten har vuxit i omfattning de senaste decennierna och tekniken har blivit mer avancerad. Tyvärr har hygienrutinerna kring handhavandet inte alltid prioriterats, säger hon.

Till exempel visade en utredning av endoskopiverksamheterna i Region Skåne som gjordes för några år sedan på allvarliga brister. På flera enheter saknades såväl utrustning som kunskap för att kunna hantera endoskopen på ett adekvat sätt. Det handlade också om lokaler som inte var anpassade för endoskopiverksamhet.

På enstaka enheter påvisades fynd av multiresistenta bakterier i odlingar från rengjorda och desinfekterade endoskop. När smittspårning gjordes visade det sig dock att ingen av patienterna som exponerats för de kontaminerade endoskopen hade blivit smittad.

Ett förslag till nationella rekommendationer har nu varit ute på remiss. Tanken är att en slutgiltig version ska finnas vid årsskiftet.

Enligt Anna Holm är rekommendationerna tänkta som ett stöd för verksamheterna.

 I förlängningen kan det ge mandat att genomföra förbättringar som gör endoskopiverksamheten ur ett smittspridningsperspektiv mer patientsäker, säger hon. 

I Sverige finns – hittills – bara enstaka utbrott med smittspridning av multiresistenta bakterier via endoskop beskrivna. Men med den ökande förekomsten av multiresistenta bakterier på sjukhus och i samhället är det viktigt att stämma i bäcken, enligt Anna Holmberg.

– Det handlar ytterst om patientsäkerhet. Som patient ska man – oavsett om man bor i Haparanda eller Ystad – kunna känna sig säker på att inte riskera att förvärva någon infektion eller bli koloniserad med nya bakterier när man genomgår endoskopisk undersökning.

Efter utredningen i Skåne fick Anna Holmberg och hennes kollegor bland annat i uppdrag att genomföra återkommande utbildning för all personal i regionen som hanterar endoskop. Och nu har läget förbättrats betydligt.

– Vi har gjort nya inspektioner på flertalet av våra endoskopienheter och i dag bedrivs en patientsäker vård, säger hon.