I april i år gick de styrande partierna i Region Sörmland, det vill säga Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna, ut och berättade att de vill införa ett listningstak på max 1 500 patienter per läkare i primärvården.

Regiondirektören Jan Grönlund fick i uppdrag att ta fram en genomförandeplan. Planen skulle redovisas den 31 oktober, men arbetet är något försenat och väntas bli klart först i november.

– Vi kommer behöva lite mera respit, kanske ett par veckor eller en månad, säger Jan Grönlund, till Läkartidningen.

Men arbetet pågår för fullt. En del handlar om att göra en kartläggning av de regiondrivna vårdcentralerna. Bland annat ska man ta reda på hur långt varje vårdcentral ligger från målet.

– Vi vet att vissa vårdcentraler ligger ganska bra till, och andra betydligt längre ifrån. Vi ska göra en kartläggning som visar hur det ser ut vårdcentral för vårdcentral.

Kan du säga något om hur det ser ut just nu?

– Det kan jag inte. Jag jobbar inte så detaljerat med den frågan. Regionens divisionschef för primärvård, Anna Ormegard, är den person som har bäst kunskap om nuläget.

I uppdragsbeskrivningen står också att resursfrågan behöver belysas tydligt, samt att ett listningstak bör kunna införas utan tillskott av nya resurser.

Jan Grönlund tror dock att det på kommer att krävas mer pengar till primärvården för att få till ett listningstak.

– Ja, i ena eller andra formen. Sedan kan man ju fundera på om man kan flytta resurser eller om det är helt nya resurser. Kan man fördela om? Det är något vi kommer att titta på. 

Jan Grönlund framhåller att det ytterst är en politisk fråga hur stora medel som ska anslås, men att genomförandeplanen ska utgöra ett bra underlag för beslut.

En tredje del i genomförandeplanen handlar om hur regionen ska lyckas med att rekrytera personal till primärvården. Redan när regionstyret annonserade listningstaket i april uppgav regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) att fler distriktsläkare kommer att behöva anställas.

Jan Grönlund menar att rekryteringsfrågan avgörande.

– Det finns ju en begränsad mängd läkare och det är brist på medarbetare till hälso- och sjukvården inom många yrkeskategorier. Hur klarar vi av att rekrytera? Vad har vi för strategier för det?

Kan du säga något mer konkret om arbetet med planen, till exempel vad ni identifierat för risker?

– Jag tänker att det tuffaste nog inte är resurser, om du tänker nya pengar. För jag tror att man kan vara finurlig med hur man omfördelar medel. Den springande punkten är väl egentligen hur duktiga vi är på att rekrytera. Det är där den stora svårigheten ligger för oss och för många andra regioner. Vi vill rekrytera de som idag finns hos oss som hyrpersonal samtidigt som vi alltid arbetar med rekrytering.

En fråga som ofta dyker upp i diskussionerna om listningstak är hur man ska hantera patienter som till en början inte kan få en fast läkare. Enligt Jan Grönlund är det en frågeställning som man behöver titta närmare på.

– Min högst personliga uppfattning är att behovet av kontinuitet är något som skiljer sig åt beroende på hur mycket kontakt man behöver med en läkare eller med vården. Jag är själv en sällanbesökare så för mig så kanske viktigaste är snabbheten, tillgängligheten. Är du äldre och multisjuk så kanske kontinuitet är helt avgörande.

Kan man tänka sig en övergångslösning där äldre och multisjuka ska få lista sig i första hand?

– Det kan inte jag säga. Det måste de som kan frågan bättre och är närmare professionen uttala sig om. Men det är sådant vi tittar på.

En annan konkret fråga är vem som kan vara fast läkare, exempelvis om eller hur ST-läkare ska räknas in.

– Det är ju en sak som vi också tittar på, hur vi använder den totala resursen. Vi vill inte föregå det där arbetet för mycket. Det är viktigt för mig att understryka att vi vill ha ett gott samarbete med läkarföreningen kring det här arbetet, och det har vi också. 

Vad är din känsla då, är det möjligt att genomföra det här listningstaket?

– Det är klart att det är möjligt. Sedan är frågan om hur lång tid det tar, och hur vi klarar rekryteringen. Det tror jag är den avgörande punkten.

Läs mer:

Sörmland inför listningstak i primärvården