Sjukhusläkarna, Distriktsläkarföreningen, Sylf, SLF student och Chefsföreningen vill starta en ny ledarskapskurs i tre steg, där det tredje steget ska vara Chefsföreningens nuvarande verksamhetschefskurs.

Tanken är att steg ett och steg två ska vända sig till läkare som ännu inte är chefer och läkare som har någon form av ledarskap, exempelvis studierektorer.

Men yrkesföreningarna har inte de administrativa och ekonomiska möjligheterna för att genomföra detta och motionerade därför om att Läkarförbundet ska ansvara för den så kallade »ledarskapsraketen«, samt att förbundet ska utreda om den kan knytas till det nuvarande mentorskapsprogrammet.

Förbundsstyrelsen (FS) välkomnade initiativet, men ansåg att för mycket var oklart vad gällde kostnad och omfattning för att motionen skulle kunna bifallas. I stället ansågs motionen besvarad eftersom FS avser att se över möjligheterna att bygga ut befintliga ledarskapsprogram.

Jakob Nyhlén, ledamot i Västra Götalands läkarförening, yrkade på avslag för motionens förslag.

– Vi måste fundera på vad som är det fackliga kärnuppdraget. Det finns många behjärtansvärda ändamål, men den här motionen handlar i grunden om att vi ska ta över arbetsgivarens uppgift att utbilda verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare och studierektorer. Vi ska inte släppa arbetsgivaren av kroken, sa Jakob Nyhlén vid behandling vid påverkanstorgen.

Han yrkade i stället på förbundet ska utöka de fackliga ledarskapsutbildningarna.

– Vi behöver bejaka att vi behöver satsa på facklig ledarskapsutbildning, för det är vårt kärnuppdrag, sa Jakob Nyhlén.

Under motionens behandling vid påverkanstorgen valde Tina Crafoord, Chefsföreningens ordförande, att lägga fram ett nytt yrkande.

Innebörden var att Läkarförbundet ska stödja en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens nuvarande ledarskapsutbildning och mentorsprogram, med syftet att verka för läkare som chefer och ledare på alla nivåer.

Ledarskapsutbildningen föreslogs också ledas av en projektgrupp med bred representation av olika yrkes- och lokalföreningar.

Förbundsstyrelsen jämkade sig med det nya yrkandet, vilket fullmäktige också valde att bifalla.

– Jag är oerhört tacksam över att förbundsstyrelsen har jämkat sig. Det handlar inte om att vi ska ta över arbetsgivarens ansvar. Självklart har arbetsgivaren ett ansvar att hålla utbildningar. Det här står inte motsats till det, men vi behöver ha egna utbildningar som är särskilda för läkare, sa Tina Crafoord i samband med beslutet.

Läs också:

»Vi måste peppa unga kollegor som vill bli chefer«