Det är i en skrivelse till Socialdepartementet som Smer nu uppmanar regeringen att skyndsamt få ett regelverk på plats när det gäller vården för vuxna beslutsoförmögna patienter – det kan till exempel handla om patienter som har drabbats av stroke eller är medvetslösa, dementa eller allvarligt psykiskt sjuka.

I dag saknas det nämligen i stort sett regler för hur vården ska hantera patienter som själva saknar förmåga att samtycka enligt Smer.

Enligt Kenneth Johansson, ordförande i Smer, skapar bristen allvarliga problem och en stor osäkerhet för patienter, anhöriga och vårdpersonal när det gäller vilka åtgärder som är tillåtna eller inte.

– Det kan i värsta fall leda till att vården uteblir eller fördröjs och att patienten får sämre vård, säger han i ett pressmeddelande.

Smer pekade redan 2011 – tillsammans med en rad myndigheter och organisationer – på behovet av regelverk. Kenneth Johansson konstaterar att det nu är hög tid att få detta på plats.

Smer vill även se ett system med ställföreträdare i vården – det skulle kunna vara patientens närmaste anhöriga eller en person som patienten särskilt pekat ut – som har rätt att fatta beslut i en beslutsoförmögen persons ställe.

– Ett regelverk med legala ställföreträdare skulle stärka beslutsoförmögna personers ställning inom vården och minska risken för att patienter behandlas på ett sätt som strider mot deras vilja, säger Kenneth Johansson.