I dag är det ofta upp till föräldrar eller andra närstående att samordna barn och ungas vårdkontakter, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Så ska det inte behöva vara. Därför utreder vi nu förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, säger hon i ett pressmeddelande.

Syftet med uppdraget – som bygger på januariavtalet – är att få till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. 

Men också att avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin genom insatser inom den nära vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

Enligt regeringen behöver olika aktörers och professioners roller och ansvar när det gäller olika insatser tydliggöras. 

I uppdraget ingår att fundera på om man kan ge bland annat aktörerna i primärvården, ungdomsmottagningarna och de medicinska delarna av elevhälsan ett gemensamt huvudmannaskap. 

Det handlar också om att se över samordningsansvaret gentemot andra aktörer, till exempel den specialiserade vården. 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Detsamma gäller uppdraget att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. Övriga delar ska redovisas senast den 1 oktober samma år.