FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har med hänvisning till barnkonventionen kritiserat Sverige för att tillåta bältesläggning och isolering av barn. I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen ett antal lagändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård som ska begränsa användningen av tvångsåtgärder mot barn, inte förbjuda dem.

Några av förslagen i korthet:

En patient under 18 år får, enligt förslaget, spännas fast med bälte om det finns omedelbar fara för att patienten skadar sig själv allvarligt och andra åtgärder är otillräckliga. Beslutet gäller högst en timme och ska tas av chefsöverläkaren. Tiden kan förlängas genom ett nytt beslut som också gäller i högst en timme. Om en patient hålls fastspänd längre tid än en timme ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I dag gäller gäller beslut om bältesläggning högst fyra timmar enligt praxis utifrån föreskrifter från Socialstyrelsen.

En annan begränsning som föreslås gäller isolering av barn från andra patienter. Detta föreslås vara tillåtet under vissa förutsättningar, och ett sådant beslut gäller under högst två timmar, jämfört med dagens åtta timmar. Även detta beslut får förlängas och ska i sådana fall rapporteras till Ivo.

Inskränkning i barns tillgång till elektroniska kommunikationstjänster föreslås gälla i högst en vecka. Beslutet kan förlängas med högst en vecka i taget. 

Barn som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård föreslås också få rätt till dagliga aktiviteter samt till att vistas utomhus minst en timme varje dag om det inte finns medicinska skäl som talar däremot.

Lagändringarna, bland annat kravet på utevistelse, beräknas orsaka merkostnader för landstingen. Förslagen är enligt regeringens pressmeddelande finansierade med 100 miljoner kronor årligen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.