Från årsskiftet blir det hårdare straff för angrepp mot ambulans, räddningstjänst och polis. I praktiken förstärks brottsbalken med ett nytt gradindelat brott, »sabotage mot blåljusverksamhet«. Den som angriper eller stör verksamheten kan dömas till fängelse i högst fyra år.

Men om gärningen orsakat fara för liv eller »egendom av särskild betydelse«, eller på annat sätt utgjort en extra stor fara, ska gärningsmännen dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Då är straffet som lägst 2 års fängelse och som mest 18 år eller livstid. Straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps också till fängelse i ett till sex år.

Ett par lagändringar från årsskiftet berör forskning. Som Läkartidningen tidigare berättat inrättas en särskild nämnd som ska utreda misstänkt oredlighet i forskning. Den nya nämndmyndigheten övertar ansvaret från högskolorna och universiteten. I nämnden sitter en ordförande och tio ledamöter, där läkarkåren representeras av Peter Allebeck, överläkare och professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.

Etikprövningslagen skärps med tydligare regler och hårdare straff. Ändringen gör att lagen nu även definierar vetenskapliga studier genom observation som forskning, och inte enbart vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete. 

Lagändringen lägger ansvar på huvudmannen att vidta förebyggande åtgärder för att verksamheten inte går i strid med etikprövningslagen, exempelvis genom att försäkra att nödvändiga tillstånd finns för att genomföra forskningen. Dessutom höjs det maximala straffet för uppsåtlig forskning utan etikgodkännande från sex månaders fängelse, till två år. Samma straff gäller för huvudman som struntar i att vidta förebyggande åtgärder. Även grov oaktsamhet ska bestraffas. 

Efter årsskiftet ska det bli mer likvärdiga ekonomiska förhållanden för regioner och kommuner. Förändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning innebär att omfördelningen av pengar ökar och att större hänsyn tas till exempelvis befolkningsgleshet, socioekonomi och utbildningsbakgrund. 

Att landstingen blivit regioner har varit känt en tid, men vid årsskiftet sker det också formellt i lagstiftningen. Då görs ändringar i bland annat kommunallagen och vallagen för att anpassa språket. Exempelvis ska fullmäktige benämnas regionfullmäktige och styrelse ska benämnas regionstyrelse. 

Totalt görs förändringar på mer än 50 områden i lagstiftningen. Samtliga förändringar presenteras på regeringens webbplats.

 

Läs även:

En läkare tar plats i nya oredlighetsnämnden

Etik och läkarroll: Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Regeringen föreslår straff för »sabotage mot blåljusverksamhet«

SKL blir SKR – och får en ny vd