Vissa myndigheter och verksamheter, däribland sjukvården, är enligt lag skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn utsätts för våld eller får bevittna våld av eller mot närstående. Det räcker att det finns en misstanke för att en anmälan ska vara nödvändig.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har under hösten 2018 granskat 7 regioners och 13 kommuners arbete när det gäller barn som riskerat att fara illa. Syftet har varit att bedöma hur verksamheterna levt upp till anmälningsplikten. 

En del av tillsynen har rört barnklinikers hantering av barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld. De granskade klinikerna och avdelningarna finns i Uppsala, Nyköping, Falun, Karlstad, Örebro, Västerås och Gävle.

Alla gjorde anmälningar till socialtjänsten när personalen uppmärksammat att barn bevittnat eller utsatts för våld. Ivo drar därför slutsatsen att barnklinikerna efterlevt anmälningsskyldigheten.

Men på tre kliniker fanns brister. Där pratade inte alltid personalen med barnen i enrum. Det medför en risk att vuxna som eventuellt har utsatt barnen för något sitter med i mötet med sjukvården.

– Då kanske inte barnet vågar berätta vad som hänt och vårdpersonalen kanske inte får all bakgrund. Och det kan leda till att barnet inte får den behandling det är i behov av, säger Ida Nordqvist, inspektör på Ivo.

På de klinikerna uttryckte också personalen att det fanns behov av kompetensutveckling om när och hur frågor ska ställas till barn och hur man bättre kan uppmärksamma barn som far illa.

Även om klinikerna levde upp till sin anmälningsskyldighet i de undersökta fallen, vill Ivo inte dra några mer långtgående slutsatser, eftersom underlaget är ganska begränsat. Men myndigheten påpekar att rapporten visar på brister som kan användas för lärande och verksamhetsutveckling. 

Ivo har även kommit fram till att det funnits flera brister inom socialtjänsten i de granskade kommunerna, varav några är allvarliga. Det har till exempel handlat om att socialtjänsten inte alltid utrett misstänkta fall av våld mot barn eller där barn ska ha bevittnat våld. Bristerna kan enligt Ivo leda till att barnen inte får det skydd de behöver.

Rapporten finns på Ivos webbplats.

 

Läs även:

Riktlinjer och checklistor ska fånga upp barn som far illa

Granskning visar vårdbrister när barn och vuxna dödas

Personal på akuten missar våld mot kvinnor

Kunskap om mäns våld mot kvinnor blir obligatoriskt på läkarutbildningen