I flera år har skillnaden mellan budget och det faktiska ekonomiska utfallet varit stor i Skåne. Som Läkartidningen tidigare berättat har underskottet bland annat lett till att Skånes universitetssjukhus ska spara 590 miljoner kronor under 2020, varav 60 procent på personal.

Revisionsfirman PWC har på uppdrag av regionens revisionskontor granskat budgetarbetet i Skåne. Och detta har inte varit effektivt och inte ändamålsenligt, skriver revisorerna i sin rapport. 

Det saknas en tydlig process och processledare för arbetet att få ekonomin i balans. Därtill har inte regionstyrelsen, nämnder och styrelser vidtagit tillräckliga åtgärder. Revisorerna skriver att det finns en risk att regionen inte klarar budget detta år heller, då det saknas ett dokumenterat, systematiskt och enhetligt arbetssätt.

PWC anser att regionstyrelsen, som har huvudansvaret, har brustit i beredningen av budgeten då man inte begärt yttranden från samtliga nämnder utan »överlämnat en stor del av ansvaret till hälso- och sjukvårdsnämnden«. Den nämnden har i sin tur brustit eftersom den inte beaktat yttrandena från alla andra instanser såsom sjukhusstyrelserna.

Revisorerna ger nu ett antal förslag. Bland dessa finns att regionstyrelsen ser till att alla nämnder och styrelser yttrar sig i framtida budgetprocesser. Regionstyrelsen uppmanas också att vara mer realistisk när det gäller kostnaderna och ta »ta tillräcklig hänsyn till behovsutveckling samt tidigare års kostnadsutveckling«.

Skåne har också låtit göra ett antal andra granskningar som nyligen presenterats. En rapport om direktupphandlingar och avtalslojalitet visar brister i intern kontroll som ska säkerställa att regelverken efterlevs. Det gör att lagen och styrdokument inte följs helt och hållet. En annan rapport om anställdas bisysslor visar att riktlinjerna i stort följs, men att de behöver uppdateras och att den interna kontrollen behöver bli bättre.

Revisorernas rapporter finns på Region Skånes webbplats.

 

Läs även:

Sjukhusen i Malmö och Lund ska spara 590 miljoner

Skåne vill ha ett års karens för hyrpersonal

Flera regioner budgeterar inte för hyrpersonal