Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå, Skellefteå lasarett och Sunderby sjukhus i Norrbotten får alla tre kritik för brister när det gäller identifiering, bedömning och uppföljning av patientsäkerhetsrisker för utlokaliserade patienter.

Det framgår av tre separata tillsynsärenden från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Vid inspektionen på NUS framkom att flest patienter utlokaliseras från kirurgcentrum. Ett skäl är bristen på vårdplatser på kirurgen. Ivo konstaterar bland annat att det händer att läkaren som ansvarar för ronderna av de utlokaliserade patienter inte hinner med, vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker.

Ivo ser också att det kan finnas risker med att utlokaliserade patienter inte får rätt vård för sin diagnos. Eftersom den mottagande personalen inte har den rätta kompetensen för den aktuella patientgruppen kan det leda till att riskbedömningar inte utförs.

Också vid Skellefteå lasarett konstaterar Ivo att det kan bli långa väntetider på rond för utlokaliserade patienter. Vid inspektionen framkom även att personalen på den mottagande avdelningen inte kan beställa prov för utlokaliserade patienter på grund av behörighetsproblem i provtagningssystemet. Det kan resultera i fördröjda medicinska beslut och förlängd vård och behandling för utlokaliserade patienter på lasarettet, menar Ivo.

På Sunderby sjukhus sker utlokalisering av patienter främst direkt från akutmottagningen. Ivo pekar bland annat på att de mottagande vårdavdelningarna inte alltid har kompetens att i tid reagera på om patienterna försämras. 

Ivo konstaterar också att sjukhuset har svårt att hålla vårdplatser öppna. Av de 274 fastställda vårdplatserna var endast 157 disponibla.

Granskningen av de tre sjukhusen i norra Sverige är en del av en större nationell tillsyn. Totalt har Ivo granskat 23 vårdgivare i landet, och inom kort ska myndigheten publicera en sammanfattande rapport.

Ett skäl till att Ivo genomför den nationella tillsynen är att utlokaliseringar av patienter ökar risken för vårdskador. Syftet är att bedöma om vårdgivarna planerar, leder och kontrollerar verksamheten så att kraven på god vård upprätthålls för utlokaliserade patienter.

Med en utlokaliserad patient menas en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Läs mer:

Nationell tillsyn av riskerna med utlokaliseringar