Läkarförbundet har länge påtalat att övergångsbestämmelserna, som går ut i april i år, behöver förlängas för flera av de nya specialiteterna som infördes 2015. Det handlar om arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ medicin, skolhälsovård, vårdhygien och äldrepsykiatri.

Egentligen står det i föreskrifterna och de allmänna råden som reglerar ST att huvudhandledaren och verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren har sin huvudsakliga arbetsplats (eller den som verksamhetschefen utsett att bedöma ST-läkarens kompetens) ska ha samma specialitet som ST-läkaren vill uppnå.

Men det går naturligtvis inte med helt nya specialiteter. Därför gav Socialstyrelsens dispens från kraven de första åren. I stället har läkare från närliggande specialiteter axlat utbildningsansvaret.

Nu, när övergångsreglerna är på väg att löpa ut, saknas det dock fortfarande tillräckligt med specialister inom de flesta av specialiteterna som kom 2015. Därför föreslår Socialstyrelsen en förlängning övergångsbestämmelserna till 30 juni 2025.

Förlängningen gäller alla specialiteter utom palliativ medicin. Det beror på att återväxten ser bättre ut inom där. Specialitetsföreningen uppger att de kommer att klara utbildningsansvaret själva. 100 nya specialister har utbildats sedan 2015.

För de andra specialiteterna råder mer eller mindre akut brist på specialister som kan utbilda ST-läkare. Inom beroendemedicin finns exempelvis endast ett fåtal specialister som dessutom är utspridda i landet. Kurser för ST-läkare i beroendemedicin har bara funnits en kort period. SK-kurser kommer till exempel först i år, vilket har försvårat genomströmningen av ST-läkarna.