31 läkarlegitimationer återkallades förra året – den högsta siffran sedan patientsäkerhetslagen kom. Fler läkare förlorar legitimationen efter att ha struntat i att följa sin prövotidsplan. Men den vanligaste grunden är sjukdom eller liknande omständighet.

När patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011 försvann möjligheten att ge en läkare varning eller erinran. Återkallade legitimationer och prövotider lyftes i stället fram som centrala åtgärder för att få bort riskindividerna.

Med patientsäkerhetslagen ökade också vårdgivarnas ansvar. De är skyldiga att larma IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om anställda som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk.

Nu börjar patientsäkerhetslagen få tydlig effekt. I år återkallade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) rekordmånga läkarlegitimationer, 31 stycken. 24 läkare fick ett prövotidsbeslut och 16 läkare fick sin förskrivningsrätt indragen eller begränsad.

Anmälningarna till HSAN har också ökat. De kan komma från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern. Yrkesutövaren kan även själv ansöka om att exempelvis få sin legitimation återkallad. Förra året fick HSAN in 251 ärenden, varav 183 kom från Ivo.

Den vanligaste grunden för återkallade legitimationer förra året var sjukdom eller liknande omständighet. Vanligast är missbruk, ibland i kombination med psykisk sjukdom. En hel del av läkarna har skrivit ut narkotiska läkemedel till sig själva. Flera har tidigare varit föremål för beslut om prövotid, men inte lyckats komma på fötter. Men i gruppen finns även läkare som förlorat förmågan att utföra sitt arbete på grund exempelvis av en demenssjukdom eller en stroke.

I och med patientsäkerhetslagen blev apotekspersonal skyldig att höra av sig till Ivo när en läkare skriver ut läkemedel på ett sätt som strider mot praxis. Enligt HSAN:s ordförande Susanne Billum är det en viktig anledning till att missbruksproblem bland läkare upptäcks.

– Man ser en hel del ärenden som börjat genom en anmälan från apotek. När det gäller privatpraktiserande läkare finns ingen arbetsgivare som håller koll. Då är detta nästan enda sättet att få en impuls att utreda.

De näst vanligaste grunderna för återkallade läkarlegitimationer förra året var grov oskicklighet och egen begäran (lika många). Därefter kom underlåtenhet att följa prövotidsplan. Den sistnämnda grunden har ökat de senaste åren.

– Fler legitimationer har återkallats förra året på grund av underlåtenhet att följa prövotidsplan. Det är ju egentligen en helt ny kategori jämfört med tidigare, säger Susanne Billum.

Före 2011 fanns endast prövotid utan prövotidsplan, men med patientsäkerhetslagen kopplades prövotiden till en treårig individuell prövotidsplan. Om läkaren struntar i att följa planen, kan HSAN fatta beslut om att legitimationen ska återkallas.

– Nu när prövotidsplanerna har funnits ett antal år så börjar de som inte följt sin prövotidsplan droppa in till oss, säger Susanne Billum.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen ersatte i januari 2011 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Hälso- och sjukvården och de som arbetar inom den står under Ivo:s tillsyn. Ivo ska granska att det bedrivs ett tillräckligt säkert och systematiskt patientsäkerhets­arbete. 

Paragraf 7 i lagens tredje kapitel, som reglerar vårdgivarens skyldigheter, säger att vårdgivare så snabbt som möjligt ska göra en anmälan till Ivo om de misstänker att en anställd kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Ivo är i sin tur skyldig att anmäla riskindivider till HSAN. HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar anmälningarna och kan besluta om prövotid, återkalla legitimationer eller begränsa/återkalla förskrivningsrätter.