Svenska läkaresällskapets (SLS) etikdelegation är bekymrade över det växande utbudet av privata sjukförsäkringar. Systemet med privata sjukförsäkringar strider mot behovsprincipen, enligt sällskapet. Därför har de valt att gå ut med ett uttalande.

– Systemet med privata vårdförsäkringar får den negativa och allvarliga konsekvensen att vård utifrån behov förbigås. Vi såg ett behov av att fundera på problemet ur ett läkarprofessionellt perspektiv. Vi försöker hålla oss borta från möjliga och omöjliga politiska lösningar, utan vill i stället se detta från den enskilde läkarens synpunkt, säger Mikael Sandlund, ordförande i delegationen för medicinsk etik som även är professor i psykiatri och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Vilka etiska problem uppkommer för den enskilde läkaren?

– Som läkare är man en kugge i maskineriet på vårdgolvet. Huvudfokus för läkaren är patienten som man har framför sig. Hur den patienten har kommit dit eller varför en patient fått en tid framför en annan styrs ofta av större administrativa system. Det kan inte ses som läkarens personliga ansvar att ha den överblicken.

Vad hoppas ni att uttalandet ska leda till?

– Två saker. Vi vill diskutera detta i termer av personligt ansvar och systemansvar och klargöra att det inte är en fråga som den enskilda läkaren kan lösa. Vi vill också påpeka att det är anmärkningsvärt att systemet tillåter att grundprincipen om vård efter behov kringgås på ett så flagrant sätt.

Vems ansvar är det att lösa detta?

– Det ligger på flera nivåer. Regionerna har ansvar för hur man utformar avtal om att bedriva vård på offentligt uppdrag. Sedan bör konsumenterna upplysas om försäkringsbranschens logik – att de som har minst behov av vård är de mest attraktiva försäkringstagarna. Sedan har staten naturligtvis också ett ansvar.

Vad ser du för lösningar?

– Man måste se över hur man använder de gemensamma resurserna.

Ska samma vårdgivare kunna ta emot både patienter med och patienter utan privata sjukförsäkringar?

– I Dagens Nyheter berättade en ögonläkarmottagning att man sagt upp sitt avtal med regionen eftersom de tyckte det blev konstigt att patienterna kom i olika ordning beroende på vem som betalade för konsultationen. Jag kan ha förståelse för hur de tänkt. Men det är ingen bra lösning ur ett samhällsperspektiv eftersom resurserna inte är outtömliga.

Den senaste tiden har systemet med privata sjukvårdsförsäkringar debatterats flitigt. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att utreda risken för att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas den 31 mars.

Läs också:

Regeringen utreder gräddfiler i sjukvården

Stockholm ber Ivo granska om försäkringspatienter går före

Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter

Debatt:

Socialistiska läkare: SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar

Replik från Läkarförbundet: Mångfald kan minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar

Dags att ta tydlig ställning i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar