Enligt Socialstyrelsens rapport »Öppna jämförelser 2020« har de medicinska resultaten i huvudsak förbättrats jämfört med den senaste mätningen. Det gäller bland annat diabetesvården, men också överlevnaden i folksjukdomar som cancer och hjärtinfarkt. 

Däremot syns en oroväckande utveckling på andra områden, enligt Socialstyrelsen.

– Tillgängligheten till vården har försämrats på flera sätt, och problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen konstaterar att antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökat varje år mellan 2014 och 2018. För 2019 var riksgenomsnittet 7,1 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser. Det är endast en marginell förbättring jämfört med 2018.

Samtidigt finns stora regionala skillnader. I fjol låg Uppsala högst med 9,9 överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Motsvarande siffra i Kalmar var 0,7. 

I rapporten konstateras också att andelen patienter som får en planerad operation eller annan åtgärd i den specialiserade somatiska vården inom vårdgarantins 90 dagar har minskat för varje år sedan 2013. Även här finns regionala skillnader. 

I Halland fick 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90 dagar under 2019. Det kan jämföras med Jämtland där motsvarande siffra bara var 61 procent.

Syftet med rapporten »Öppna jämförelser 2020« är att få fram en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat på olika områden. Det gäller bland annat hälsoutfall, hållbarhet och tillgänglighet. Totalt har Socialstyrelsen analyserat 51 indikatorer som jämförts med tidigare år.

Rapporten finns att ta del av på Socialstyrelsens webbplats.