En arbetsgivare anmälde en av sina underläkare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom man identifierat brister i hans yrkesutövning. Bland annat hade den anställde inte fullgjort sin journalföringsplikt, han hade förskrivit narkotiska läkemedel för eget bruk och dessutom haft omfattande sjukfrånvaro utan att ha hanterat sin sjukskrivning i förhållande till arbetsgivare på korrekt sätt. Bland annat har han gått in i sin egen journal.

Vid IVO:s utredning av ärendet framkom att mannen anställdes som AT-läkare i december 2010. Den anställningen skulle ha upphört i maj 2012 men har förlängts vid fyra tillfällen. Det framkom också att mannen dessförinnan endast slutfört sju terminer på svensk läkarutbildning, och det finns heller inga uppgifter om annan utbildning. Mannen har alltså inte uppfyllt de krav som ställs för att få anställas, vare sig som AT-läkare eller med vikariatsförordnande.

Vårdgivaren identifierade alltså flera brister i mannens yrkesutövning, men enligt IVO är det är själva anställningen som underläkare som utgör grunden till att han är att betrakta som en risk för patientsäkerheten.

IVO påpekar att det är vårdgivarens ansvar att kontrollera att rätt underlag finns innan man fattar beslut om anställning som läkare. IVO är mycket kritisk till vårdgivarens anställningar av mannen, eftersom man inte kontrollerade och följde upp att han hade nödvändig utbildningsnivå eller att han hade ett utfärdat examensbevis för läkare som krävs för anställning.