Patienten var placerad på ett behandlingshem och den nu kritiserade läkaren hade inte längre ansvaret för dennes vård. Läkaren uppfattade att patienten var med på att flytta till ett annat behandlingshem och därför inleddes en parallell behandlingsplanering, en fortsättning på en tidigare traumabehandling som läkaren ansåg inte var avslutad.

I den planerade behandlingen ingick kontakt med ett medium.

Läkaren var inte överens med det behandlingshem där patienten var placerad om orsak, diagnos och behandling och detta kan enligt läkaren ha orsakat en ökad oro hos patienten.

IVO skriver i sitt beslut att läkaren inte handlade i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet då hen planerade vård och behandling med ett medium. Hen riskerade också patientsäkerheten genom att utsätta patienten för en parallell planering av fortsatt behandling trots att hen inte var behandlingsansvarig läkare och trots att planeringen kan ha bidragit till patientens oro.

IVO har tidigare kritiserat läkaren för att ha medverkat till ett möte mellan ett medium och en patient. Det är anmärkningsvärt att läkaren upprepar sitt agerande trots tidigare kritik från IVO, skriver myndigheten i beslutet.

Läkaren agerade även ombud för patienten när det gäller en försäkringsfråga. I den delen finns inte skäl att rikta kritik, skriver IVO. Fullmakten från patienten gällde även rätten att agera ombud vad gäller patientens vård och behandling, en bestämmanderätt som inte går att överlåta åt någon annan, påpekar IVO.

Läkaren har JO-anmält IVO för att hen enligt anmälan inte fick yttra sig över ett förslag till beslut.