Läkemedelskostnader minskar marginellt

Under första halvåret i år minskade landstingens kostnader för läkemedelsförmånen med 7 promille jämfört med samma period i fjol, utslaget på hela landet. De flesta landsting minskade sina kostnader med någon enstaka procent. Allra mest minskade kostnaderna i landstingen i Blekinge (5,5 procent) och Jönköping (4,8 procent). Men det finns också landsting som ökat sina […]

Experter enade om åtgärder mot fågelinfluensa

Ska en pandemi med fågelinfluensavirus förhindras, krävs såväl ett massivt åtgärdspaket i de nu drabbade länderna som att rika länder är beredda att skjuta till stora belopp. Det framgick vid en internationell konferens i Kuala Lumpur i början av juli. Vid konferensen, med deltagare från bland annat WHO, enades man om vilka områden som nu […]

»I gynnsamma fall upptäcker apoteket eller patienten läkarens lapsus«

Den 61-åriga kvinnan hade kärlkramp och behandlades med Levaxin på grund av underfunktion av sköldkörteln. I september 2001 vårdades hon på sjukhus på grund av reaktion efter sin makes bortgång och i juli och augusti 2003 var hon inlagd på grund av hjärtinfarkt och trötthet. Vid samtliga tillfällen stod hon på en Levaxindos om 0,1 […]

Gjorde ingen rimlig uppföljning efter förskrivning av hög dos värktabletter

Den 56-årige mannen hade sedan flera år varit patient hos psykiatern, som hade förskrivit värktabletter till honom utan att de hade träffats personligen. Patienten anmälde psykiatern för överförskrivning av starka värktabletter och bristande journalföring – han hade bland annat fått en så stor förskrivning av Treo comp och Citodon att han blev tablettmissbrukare, hävdade han. […]

EG-domstolen står fast om kosttillskott

EG-domstolen har slagit fast att det omdiskuterade EU-direktivet om kosttillskott, som antogs 2002, ska gälla. Direktivet innebär att endast vitaminer och mineraler som finns upptagna på en godkänd lista får säljas som kosttillskott i EU. Såväl tillverkare och handlare som konsumenter har varit mycket kritiska mot direktivet, som ska träda i kraft senast den 1 […]

»Svårt avliva myten om att bara män ingår i studier«

Enligt en kartläggning av ansökningar för läkemedelsprövningar, som Läkemedelsverket gjort för åren 1990, 1995 och 2000, gällde 80 procent av prövningarna såväl män som kvinnor. De övriga 20 procenten handlade om läkemedel mot diagnoser som gällde bara ett av könen, exempelvis prostataförstoring. Den tydliga obalans mellan könen som man tidigare såg vid läkemedelsprövningar, exempelvis inom […]

Män överrepresenterade i läkemedelsprövningar – myt eller verklighet?

Läkemedelsverket hävdar att det är en myt att det råder obalans mellan könen vid läkemedelsprövningar. Men på Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet hävdar man att obalansen finns kvar. Paul Hjemdahl, ordförande i expertgruppen för hjärt–kärlsjukdomar inom Läksak, tycker inte att det råder någon stor obalans mellan könen, men anser ändå att patienturvalet till prövningarna […]

»Genusperspektiv saknas i prövningar«

Läkemedelsverkets ståndpunkter, att det är en myt att kvinnor inte ingår i läkemedelsstudier i samma utsträckning som män och att det är en myt att det finns stora skillnader mellan könen i hur kroppen påverkas av läkemedel, delas inte vid Centrum för genusmedicin. Här är grundinställningen den att det finns konkreta könsskillnader i kroppens olika […]

»Fler läkemedelsprövningar med äldre behövs«

Det anser Paul Hjemdahl, professor och överläkare i klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Paul Hjemdahl är dessutom ordförande i expertgruppen för hjärt–kärlsjukdomar inom Läksak (Läkemedelssakkunniga) i Stockholms läns landsting. Gruppen granskar kunskapssammanställningar och annan dokumentation av både nya och gamla läkemedel. Paul Hjemdahl menar att balansen mellan män och kvinnor i läkemedelsstudier i stort […]

Ministern svarar inte

För ett par veckor sedan aviserade regeringen att man nu bestämt sig för att nästa år införa ett barntillägg för studerande med barn. Redan den 20 april skrev emellertid MSF (Medicine studerandes förbund) ett brev till Lena Hallengren, statsråd med ansvar för studiemedelsfrågor, och ifrågasatte hennes uttalande att »alla föräldrar som studerar får det bättre […]

»Det är inte ovanligt att kärlkramp eller hjärtbesvär kan ge symtom som kan likna bukbesvär«

Vid tre tillfällen under tiden 27 oktober till 15 december 2004 sökte den 48-årige mannen hos företagsläkaren på grund av bukbesvär. Tillståndet bedömdes som gastrit och behandlades med Omeprazol. Den 21 december sökte han på nytt och besvären uppfattades då kunna bero på esofagit. Han fick tillägg med Gaviscon. Den 26 december sökte han vid […]

Följde inte rutinerna för makroskopisk hematuri

En tidigare frisk 68-årig man lades den 6 mars in akut på urologiska kliniken på grund av kraftig blödning från urinvägarna, vilken pågått några veckor och föranlett antibiotikabehandling. Urin togs till cellanalys. Vid utskrivningen den 7 mars beställde läkaren urografi och planerade för återbesök efter åtta veckor med cystoskopi och cellprovtagning från prostata. Cellanalysen besvarades […]

Fel att låta en så oerfaren läkare utföra en så stor och svår operation

Den 65-åriga kvinnan sökte sjukhus akut på grund av buksmärtor. Man fann en cancertumör i tjocktarmen vid gränsen mot ändtarmen och hon opererades nästa dag, den 1 augusti. Vid ingreppet, som utfördes av ST-läkaren och kirurgen, avlägsnades den tumörbärande delen av tarmen samt vänster äggledare och äggstock. Den 13 augusti skrevs patienten ut till hemmet. […]

Borde ha undersökt kvinnan med buksmärtor som visade sig ha utomkvedshavandeskap

Den 21-åriga kvinnan sökte på en vårdcentral för ryggsmärtor. Ett urinprov visade på blod i urinen och hon uppmanades återkomma om tre dagar för nytt urinprov. Hon sökte samma dag på sjukhus då smärtorna hade flyttats till buken och tilltagit. Onkologen tog prover och rekommenderade henne att uppsöka vårdcentralen som planerat. Opererades akut Då kvinnan […]

Borde sett till att kvinnans problem utreddes vidare på grund av misstanke om utomkvedshavandeskap

Den 24-åriga kvinnan, undersöktes den 19 oktober 2004 av läkare i tidig graviditet. Bedömningen då var att det troligen rörde sig om ett tidigt missfall. Två veckor senare återkom blödningar och buksmärtor. Hon gjorde i hemmet graviditetstest, som visade på att graviditetshormonet ökade. Den 11 november undersöktes hon av gynekologen med, enligt journalen, ultraljud och […]

Biobankslagen krånglig och bör revideras

Socialstyrelsens nationella uppföljning våren 2005 av Biobankslagens tilllämpning har innefattat enkäter, intervjuer med olika personalgrupper, journalgranskningar samt besök vid biobanker. Det framgår av bland annat landstingens enkätsvar, att lagen har inneburit stora kostnader. 13 av de 21 landstingen menade att kostnaderna inte var godtagbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Göran Mellbring vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i […]

»Landstingens tid är förbi«

En panel bestående av idel kvinnor var nästan helt eniga med Kristina Axén Ohlin (m) som ansåg att landstingen i sin nuvarande form inte fungerar. – Landstingens tid är förbi, sa hon. Allra vassast i sin kritik mot landstingen var samhällsdebattören Monica Renstig. –Landstingen har inte lyckats särskilt bra hittills, de har inte anpassat sitt […]

Arbetsmarknadspolitik när läkare skriver sjukintyg

Allra enigast var debatten i seminariet med rubriken »Ägnar sig sjukvården åt arbetsmarknadspolitik?«. Och allra tydligast i sitt »ja« var Anna Hedborg, tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket. Som belägg för det exemplifierade hon med uppgifter ur de debattskrifter (se även artikel på sidan 2053) hon nyligen utkommit med i egenskap av regeringens särskilda utredare av socialförsäkringen […]

Sjukförsäkringen för mjuk anser Anna Hedborg

Tankarna utvecklas i två nya debattskrifter. Budskapet är delvis detsamma som i OECDs senaste Sverige-rapport, se LT nr 26–27/2005. Tillämpningen av sjukförsäkringen måste stramas upp för att bli mer rättvis och fungerande, enligt Socialförsäkringsutredningen. Försäkringen har tilllämpats i strid mot principen om likabehandling, olika både över tid och geografiskt. Otydlig tillämpning skapar otrygghet –Att sjukfrånvaron […]

Allmänläkarna bör träffa fler patienter anser OECD

Den svenska sjukvården är bra i en internationell jämförelse, men det finns problem att lösa, enligt OECDs senaste ekonomiska rapport om Sverige som publicerades i juni. Att den svenska vården är decentraliserad har möjliggjort innovationer och flexibilitet, men det finns stora geografiska skillnader i effektivitet, kvalitet, medicinsk handläggning och förskrivning. Antalet landsting bör därför minskas […]