Ingen ökning av specialister i allmänmedicin trots satsning

Förra året utfärdades 265 specialistbevis i allmänmedicin. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik över hälso- och sjukvårdspersonal som publicerades i juni. Av dessa 265 kan man räkna bort omkring 40 utländska läkare som aldrig folkbokförts i Sverige. Möjligen kan de ha haft ett kortare vikariat men de har inte stannat i landet. Det gör att den […]

Nio fördelade miljarder gav ingen utveckling inom sjuk- och hälsovård

yySocialstyrelsen har nu kommit med sin slutrapportering om den Nationella handlingsplanen. Återkommande konstateras få eller små skillnader inom handlingsplanens områden . Som exempel kan nämnas målet att alla invånare som så önskar ska få tillgång till och kunna välja en läkare i primärvården. Trots det har lika många svenskar, 40 procent av befolkningen, idag en […]

Etisk plattform för samarbete

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har utsett förra statsrådet Bengt Lindqvist till utredare av samarbetet mellan läkemedelsföretag och handikapporganisationerna. Syftet är att formulera en etisk plattform för samarbetsformerna. I ett pressmeddelande säger Richard Bergström, LIFs VD, att samarbetet med handikappförbunden måste grundas på av samhället accepterade regler. Efter ett radioprogramet »Kaliber« (P1, den 1 maj 2005) som handlade […]

Fortsatt kritik av Sahlgrenskas ortopedi

Regionrevisorerna i Västra Götalandsregionen har följt upp hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg åtgärdat de brister rörande bisysslor, gräddfiler och jäv inom ortopedin. En del har hänt, men mest på administrativ nivå. Få åtgärder har märkts ute i organisationen. När det gäller läkarnas bisysslor är revisorerna inte nöjda. Den nya stramare policyn, som antogs i […]

Gillberg överklagar fällande dom

Christopher Gillberg var inte direkt ansvarig för att de begärda forskningshandlingarna lämnades ut, i enlighet med tidigare domslut i kammarrätten. Det skriver Göteborgs tingsrätt i domslutet, och pekar på att frågan hade förts upp på rektorsnivå. Ändå väljer en enig tingsrätt att döma honom för tjänstefel, som även bedöms som uppsåtligt, till villkorlig dom och […]

Att välja utredningsmetod för vårdens haverier

Då den första studien om säkerhetsbrister inom sjukvården publicerades blev den mycket ifrågasatt [1]. Men det har blivit alltmera uppenbart att sjukvården som system betraktat har brister ur ett säkerhetsperspektiv [2, 3]. Ett säkerhetsarbete innehåller flera komponenter, en är att arbeta med avvikelser. Det är dessutom ett krav att sjukvården skall ha och använda väl […]

»Urinvägsinfektion« var tarmvred

Den 64-åriga kvinnan hade tidigare genomgått en galloperation. Den 22 augusti 2004 insjuknade hon med buksmärtor och illamående. Två dagar senare sökte hon vid vårdcentralen och undersöktes av distriktsläkaren. Enligt journalen hade hon värk i buken, som var uppsvullen. Hon hade ätit dåligt och mått illa, men hon hade inga urinvägssymtom. Vid undersökningen var buken […]

»I sådana fall bör man vara frikostig med EKG-undersökningar vid bröstsmärta«

Den 62-årige mannen, som varit rökare, hade sedan tidigare högt blodtryck och förhöjda blodfettvärden. Han sökte den 14 juni 2004 på vårdcentralen för bröstsmärtor. En EKG-undersökning var normal och besvären bedömdes av distriktsläkaren som en inflammatoriskt utlöst smärta i övergången mellan revben och bröstben och patienten ordinerades ett antiinflammatoriskt läkemedel. Den 23 juni sökte patienten […]

»Muskelsträckning« var hälseneruptur med diastas

Den 36-årige mannen kom till vårdcentralen den 8 september 2004 på grund av smärtor i höger vad. Han hade blivit sparkad på vaden under en fotbollsmatch två veckor tidigare och hade sedan dess lidit av hälta och värk samt svårigheter att belasta foten. Distriktsläkaren undersökte hans underben och fotled, men noterade varken svullnad eller rodnad. […]

Regeringen tar fram plan för att bekämpa sjukdomar i tredje världen

Under 2006 kommer Sverige att avsätta 27 miljarder kronor till internationellt bistånd. Det är en rekordsumma, menar folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson som deltog vid hearingen. Det innebär också att regeringen kan fullfölja den ambition i regeringsförklaringen 2004, om en kraftig biståndssatsning på forskning, behandling och prevention av sjukdomar som HIV/aids, malaria, mässling och tuberkulos, […]

Läkare på Östra sjukhuset avråder allmänheten från akutbesök

Sedan sjukhusen i Göteborg slogs ihop till en administrativ enhet under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har vissa funktioner och kompetenser koncentrerats till Sahlgrenska sjukhuset. Läkarna som signerat brevet anser att de inte längre kan ta ansvar för de konsekvenser det medför. Bengt Gustavsson, professor och överläkare i kirurgi, är en av dem som skrivit brevet. Han […]

Skärp kontrollen och inför sanktioner

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, granskar sina 30 medlemsländers ekonomi ungefär vartannat år och den 9 juni kom den senaste rapporten om Sverige. Enligt den är Sveriges stora utmaning att behålla välfärden när andelen äldre i befolkningen ökar. Fler måste förvärvsarbeta. Att få bukt på sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna är därför centralt. En vanlig […]

»Försäkringskassan måste ta sitt ansvar«

Kristina Alexanderson är professor vid Sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet. Hon presenterade tidigare i år en kartläggning av sjukskrivningsproblemen (LT 11/2005). Att läkarnas sjukintyg, de medicinska underlagen, behöver göras bättre är bra tänkt, menar hon. Av intyget ska framgå om kriterier för sjukpenning föreligger, det vill säga om patienten är sjuk och om sjukdomen […]

»Allmänläkaren är väl så skickad«

Problemet är bristen på allmänläkare och för lite samverkan mellan andra aktörer, inte att allmänläkare har för stort inflytande över de långa sjukskrivningarna. Det menar Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg. –Jag upplever inte att problemet är att allmänläkarna sjukskriver eller att vi skulle lösa problemet genom »second opinion«. Har du en allmänläkare som känner sin patient […]

Så kan Sverige ändra systemet enligt OECD

Bättre grindvaktsfunktion och kontroll Läkare måste göra noggrannare bedömning av arbetsförmågan och få bättre stöd av försäkringskassan. Att försäkringskassan nekar sjukskrivning i endast 1 procent av fallen jämförs med Norges 17 procent, Danmarks 25 procent och hela 50 procent i Österrike och Portugal. Allmänläkaren är oftast inte rätt person att avgöra ifall någon kan gå […]

Stora regionala skillnader i behandling av prostatacancer

I år beräknas att cirka 10000 män i Sverige får diagnosen prostatacancer. Cirka 30 procent av dessa nydiagnostiserade fall har lokalt avancerad prostatacancer, och dessa patienter har främst tre behandlingsalternativ att välja på: kirurgisk kastrering, medicinsk kastrering eller antiandrogener. Då AstraZeneca, tillsammans med Riksorganisationen för prostatacancer, ROP, nyligen arrangerade ett presseminarium om behandling av patienter […]

God säkerhet på sjukhuset anser sjukhusledningen

Lennart Jivegård är själv kärlkirurg och deltar i någon mån i bakjoursverksamheten. Han säger att han inte märkt av att den medicinska säkerheten skulle vara hotad (se artikeln ovan). Lennart Jivegård får medhåll av resten av sjukhusledningen som efter ett möte med Östras verksamhetschefer i ett pressmeddelande meddelar att den medicinska säkerheten på Östra sjukhuset […]

»Mycket har vi redan åtgärdat«

– Mycket av det som OEDC lyfter fram har vi själva både upptäckt och åtgärdat eller är på väg att åtgärda. Det har lett till att sjukfrånvaron är på väg ordentligt nedåt.Regeringens mål att halvera 2002 års sjukfrånvaro till år 2008 har uppnåtts till en tredjedel, enligt Gårdestig. Försäkringskassans kontrollfunktion kunde ha varit bättre tidigare. […]

Beslut om specialiteter dröjer

Utredningsarbetet är avslutat efter att både Socialstyrelsens utredning och förslaget från den kompletterande utredaren Lennart Persson remissbehandlats. Som Läkartidningen tidigare berättat, LT nr 9/2005, ställde sig Socialstyrelsen bakom Lennart Perssons förslag att behålla reumatologi som basspecialitet. Däremot vidhöll Socialstyrelsen att klinisk fysiologi bör ingå i en ny specialitet kallad bild- och funktionsmedicin, medan Lennart Persson […]

Vaccinering mot cervixcancer utesluter inte fortsatt screening

En svensk studie där olika modeller för screening för cervixcancer jämförs presenteras i detta nummer av Läkartidningen (sid 1874). Det viktigaste fyndet i denna studie är enligt författarna att cervixscreening inte bara ger stora effekter på vunnen levnadstid. Den innebär också en ekonomisk besparing för sjukvården. –Det har inte tidigare visats, och våra resultat pekar […]