Kontinuerlig EEG-­övervakning av IVA-patienter efter akut hjärnskada av oklart värde

Kontinuerlig EEG efter akut hjärnskada av oklart värde

En litteraturgenomgång visar inte tillräcklig evidens för att rekommendera att övervakning med kontinuerlig EEG används rutinmässigt på hjärnskadade patienter för att tidigt kunna detektera epileptisk aktivitet eller prognostisera mortalitet.

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom

Psykotropa läkemedel kan ge två biverkningar som lätt feltolkas

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom är två tillstånd som kan uppstå i samband med användning av psykotropa läkemedel. De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

När HbA1c inte stämmer

När HbA1c-värdet inte stämmer

Olika metoder kan ge olika resultat – och ibland kan även resultat som stämmer överens ge fel bild av glukosbalansen. HbA1c-analys bör endast användas då erytrocytomsättningen är normal.(1 kommentar)

Lungtransplantation i Sverige – över 1 200 patienter sedan 1990

Lungtransplantationer i Sverige  – över 1 200 patienter sedan 1990

Långtidsöverlevnaden i Sverige och även hos våra motsvarande skandinaviska centrum ligger bra till jämfört med internationella siffror, med en 5-årsöverlevnad på 63 procent och en 10-årsöverlevnad på 48 procent.

Typ B-insulinresistenssyndrom –  sällsynt tillstånd med hög mortalitet

Typ B-insulinresistenssyndrom – tillstånd med hög mortalitet

En ung patient med typ 1-diabetes mer än 20-dubblade sitt insulinbehov på kort tid, men kunde trots detta endast med avsevärd svårighet hålla sitt P-glukos < 40–60 mmol/l.(5 kommentar)

Utredning och behandling av ventrikulära extraslag

Utreda och behandla extraslag

Ventrikulära extraslag, VES, är vanligt förekommande och i många fall asymtomatiska. Den prognostiska betydelsen av VES beror på underliggande hjärtsjukdom med god prognos för dem som är strukturellt hjärtfriska.(7 kommentar)

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt diagnostiseras vanligen med ekokardiografi och medför ökad mortalitet och morbiditet. Samtidig vänsterkammarsvikt är vanligt.(3 kommentar)

Nationellt vårdprogram för bättre och jämlik vård vid endometrios

Nationellt vårdprogram för jämlik vård vid endometrios

Det finns i dag ingen botande behandling vid endometrios. Det är viktigt med en stabil läkarkontakt, att tidigt erbjuda behandling och att inte normalisera svår mensvärk.

Radiologisk och histologisk bild för en ökad förståelse vid covid-19-sjukdom

Radiologisk och histologisk bild  för en ökad förståelse vid covid-19

Covid-19 har på datortomografi ett mönster som skiljer den från många andra pulmonella infektioner. Här sammanfattas det aktuella kunskapsläget om radiologisk och histologisk bild.(1 kommentar)

Ögonbottenblödning vid våld mot huvudet på små barn

Ögonbottenblödningar vid våld mot huvudet på små barn

Talrika och utbredda ögonbottenblödningar hos små barn utan allvarligt accidentellt trauma, blödning pga intrakraniell kärlmissbildning, leukemi eller fulminant sepsis är starkt associerade till »abusive head trauma«.(4 kommentar)

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå äldre patients behov

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Patienter med prematur ovariell insufficiens behöver adekvat östrogensubstitution för att minska risken för benskörhet samt kardiovaskulära och kognitiva komplikationer. Det finns goda möjligheter att hitta en bakomliggande orsak, varför patienter även bör erbjudas utredning.

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kronisk låggradig troponinstegring har observerats vid KOL och innebär en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och mortalitet, men det finns i dag inga riktlinjer för handläggning av troponinstegring vid KOL.

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentar)

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning.

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården.

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentar)

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården.

1 2 3 17