Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Patienter med prematur ovariell insufficiens behöver adekvat östrogensubstitution för att minska risken för benskörhet samt kardiovaskulära och kognitiva komplikationer. Det finns goda möjligheter att hitta en bakomliggande orsak, varför patienter även bör erbjudas utredning.

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kronisk låggradig troponinstegring har observerats vid KOL och innebär en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och mortalitet, men det finns i dag inga riktlinjer för handläggning av troponinstegring vid KOL.

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentar)

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning.

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

Huvudvärk är den vanligaste neurologiska sjukdomen under yrkesverksam ålder. Den vanligaste svåra huvudvärkssjukdomen, migrän, ger stor påverkan på patientens hälsa och välbefinnande och medför stora samhällskostnader. Ett nytt läkemedel finns på marknaden och ger nya möjligheter för migränvården.

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentar)

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården.

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

PFAPA är den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen i Sverige och en viktig differentialdiagnos till infektioner hos barn som söker vård på grund av feber såväl i primärvården som på akutmottagningar. PFAPA är en sjukdom som varje barnläkare kommer att träffa på flera gånger under sin karriär.

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Vid måttligt svår bronkiolit har inhalation av hyperton NaCl-lösning troligen ingen kliniskt signifikant effekt och ska inte användas som rutin. I svåra fall av bronkiolit kan inhalation av hyperton NaCl-lösning övervägas, men gynnsam effekt är inte fastställd.(2 kommentar)

Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården

Ortopediska implantatassocierade infektioner kompliceras av mikroorganismers biofilmsbildning på implantatets yta, och därför krävs behandlingsstrategier, både avseende kirurgi och antibiotikaval, som tar hänsyn till detta. Ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter och professioner är i många fall nödvändigt för att uppnå framgång.  (1 kommentar)

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt

Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna.

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling.(2 kommentar)

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen.(2 kommentar)

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Systemisk skleros är en heterogen systemsjukdom med betydande morbiditet och mortalitet. Sjukdomen är gåtfull och svårbehandlad där tidig diagnos är viktig för att motverka irreversibla skador. 

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom

Det finns ett samband mellan bulimia nervosa/hetsätningsstörning och ADHD/hög nivå av ADHD-symtom. Hög nivå av ADHD-symtom kan försämra prognosen vid behandling av ätstörningar med kontrollförlust över matintaget, hetsätning och självrensning.

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför. 

Hjärtats arbetsminne har trolig koppling till långt QT-syndrom

Hjärtats arbetsminne har trolig koppling till långt QT-syndrom

Långt QT-syndrom (LQTS) beror oftast på funktionsrubbningar i jonkanalproteiner som deltar i regleringen av hjärtat arbetsminne. Kunskaper om detta kan därför få betydelse för individualiserad behandling vid asymtomatiskt LQTS.

Apparatdetekterad förmaks­­takykardi ökar risken för stroke

Apparatdetekterad förmaks­­takykardi ökar risken för stroke

Hos många patienter med pacemaker eller intern kardiell defibrillator ses förmakstakykardi utan kliniskt förmaksflimmer. Förmakstakykardi med duration ≥5 minuter ökar risken för ischemisk stroke. Ännu finns inga riktlinjer för antikoagulantiabehandling, men europeiska rekommendationer ger vägledning.

Handläggning av malaria – ur ett svenskt perspektiv

Handläggning av malaria – ur ett svenskt perspektiv

Malaria är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige. Men det potentiellt allvarliga förloppet föranleder hög medvetenhet inom sjukvården om att tänka på malaria vid feber efter tropisk vistelse.