Denna webbplats vänder sig till läkare

F-Hb-koncentration var kopplad till ökad mortalitetsrisk

F-Hb-koncentration var kopplad till ökad mortalitet i kroniska sjukdomar

Ökad mortalitetsrisk vid stigande FIT-värden sågs för respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer.

Hörselintervention kopplad till minskad kognitiv försämring hos vissa äldre

Hörselintervention tycks minska kognitiv nedgång hos vissa äldre

Hörselinterventionen minskade inte den 3-åriga kognitiva nedgången för hela kohorten i Achieve-studien, men kan vara effektiv för vissa äldre med ökad risk för kognitiv försämring.

Biomarkörer kunde kopplas till smärtsam diabetesneuropati

Biomarkörer kunde kopplas till smärtsam diabetesneuropati

I två biomarkörstudier inom ramen för ett internationellt samarbete publicerade i smärttidskriften Pain analyserades blodprov från patienter med smärtsam respektive icke-smärtsam diabetesneuropati.

Kodning av myokarditdiagnoser i Patientregistret har hög validitet

Kodning av myokarditdiagnoser i Patientregistret har hög validitet

Kodningen av diagnosen myokardit i Patientregistret har hög validitet, konstaterar Läkemedelsverket efter en journalgranskning av 342 fall, vilket har betydelse för att kunna kvantifiera eventuella samband mellan sars-cov-2-vaccination och risk för myokardit.

Gastrisk bypass och sleeve-gastrektonomi vid fetma och typ 2-diabetes jämförda

Gastrisk bypass kan vara att föredra vid fetma och typ 2-diabetes

Patienter med fetma och typ 2-diabetes som genomgått gastrisk bypass rapporterade högre viktrelaterad livskvalitet, mindre refluxbesvär, större viktnedgång och en ökad chans till diabetesremission än de som genomgått sleeve-gastrektomi, enligt en studie i Lancet.

Icke-erosiv GERD saknade koppling till matstrupscancer

GERD utan slemhinneförändringar var inte kopplad till matstrupscancer

Cancerrisken hos patienter med dokumenterad icke-erosiv refluxsjukdom är jämförbar med risken i bakgrundsbefolkningen. (11 kommentarer)

Kolinesterashämmare tycks minska psykotiska symtom

Kolinesterashämmare tycks minska psykotiska symtom

Kolinesterashämmare kan förbättra psykotiska symtom för patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom enligt en nypublicerad studie.

Blodtryckssänkande behandling kopplad till allvarliga biverkningar

Blodtryckssänkande behandling kopplad till svåra biverkningar

För äldre patienter (>80 år) och de med betydande skörhet var risken att drabbas av ett allvarligt fall lika stor som att behandlingen skyddade mot stroke eller hjärtinfarkt. (2 kommentarer)

Fynd på MR hjärna efter lumbalpunktion

Studie undersökte intrakraniella MR-fynd efter lumbalpunktion

I en studie som granskade patienter som genomgått DT-ledd LP och därefter MR hjärna inom 7 dagar sågs ingen dural uppladdning hos de patienter där MR hjärna utfördes inom 2 dygn efter lumbalpunktion. (2 kommentarer)

D-vitaminberikning associerad med lägre risk för dödföddhet

D-vitaminberikning associerad med lägre risk för dödföddhet

Förekomsten av dödfödsel i födelseregistret i Finland sjönk från 4,1/1 000 till 2,8/1 000, vilket är lägst i Europa, efter att nationell D-vitaminberikning av kost införts i två steg. (7 kommentarer)

Bärarskap av malariaparasiter kan bestå ett år efter ankomst till Sverige

Bärarskap av malariaparasiter kan bestå ett år efter ankomst

Subkliniskt bärarskap av malariaparasiter förekommer bland migranter i Sverige, med särskilt hög förekomst bland barn från ett högendemiskt land.

Ökad risk för diabetes under graviditet hos invandrarkvinnor

Ökad risk för diabetes under graviditet hos invandrarkvinnor

I en studie visades att hos första generationens invandrade kvinnor var förekomsten av diabetes generellt högre än hos svenskfödda kvinnor.

Högvolymkirurger är att föredra vid axelprotesoperationer

Högvolymkirurger är att föredra vid axelprotesoperationer

Risken för behov av förnyad axelprotesoperation var över 50 procent lägre om kirurgen utfört minst 10,4 axelprotesoperationer i genomsnitt per år, enligt en ny studie i BMJ. (1 kommentar)

AI-doktor kan lära oss om lärande

AI-doktor kan lära oss om lärande

För maskininlärningsalgoritmen Med-PaLM gick det inte att överföra kunskapen från standardiserade flervalsfrågor till kliniska frågeställningar.

Hormonbehandling associerad med ökad demensrisk

Ny studie: Hormonbehandling associerad med ökad demensrisk

En färsk dansk studie visar att menopausal hormonbehandling är kopplad till en ökad risk för demens och Alzheimers sjukdom. (2 kommentarer)

Tidig eller sen initiering av DOAK efter stroke vid förmaksflimmer?

DOAK tidigt eller sent efter stroke vid förmaksflimmer?

Incidensen av en återkommande ischemisk stroke, systemisk emboli, större extrakraniell blödning, symtomatisk intrakraniell blödning eller vaskulär död vid 30 dagar var 2,8 procentenheter lägre till 0,5 procentenheter högre vid tidig användning av DOAK jämfört med en senare initiering av behandlingen.

Inläggningsorsaker hos patienter som fått stroke på sjukhus kartlagda i studie

Inläggningsorsaker hos patienter som fått stroke på sjukhus studerade

Majoriteten av patienterna som får stroke på sjukhus hade inte genomgått något invasivt ingrepp, och andra ingrepp än kardiovaskulära och neurokirurgiska kan föregå ett inneliggande strokeinsjuknande. Det är några av studiens slutsatser.

Allt bättre prognos för kvinnor som tidigt diagnostiseras med bröstcancer

Allt bättre prognos för kvinnor med bröstcancer i tidigt stadium

Den kumulativa 5-årsrisken för cancerrelaterad död var i genomsnitt 14,4 procent för kvinnor som fick diagnosen invasiv cancer i tidigt stadium 1993–1999, men bara 4,9 procent för kvinnor som diagnostiserades 2010–2015, enligt en studie i BMJ. (2 kommentarer)

Högre dos D-vitamin i tidig ålder tycks kunna minska psykiska symtom

Mer D-vitamin i tidig ålder tycks kunna minska psykiska symtom

Barn som i tidig ålder fått den högre dosen hade vid 6–8 års ålder en lägre förekomst av nedstämdhet, ångest och tillbakadraget beteende jämfört med barn som fått standarddos. (8 kommentarer)

Kartläggning av aortaklaffsjukdom hos olika hjärtsviktspopulationer

Aortaklaffsjukdom hos patient-grupper med hjärtsvikt kartlagd

Aortastenos och kombinerad aortaklaffsjukdom var särskilt vanligt hos patienter med hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga, medan aortainsufficiens var nästan lika vanligt inom alla hjärtsviktskategorier. (1 kommentar)

1 2 3 192