Överbelastning på akutmottagningar kopplad till ökad dödlighet

Överbelastning kopplad till ökad dödlighet på akutmottagningar

Två studier från Stockholm visar att en mycket hög belastning på akutmottagningar är kopplad till ökad dödlighet och att tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverka arbetsbelastningen.(4 kommentar)

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Det är vanligt att ansvarig psykiater blir allvarligt påverkad av att förlora en patient genom självmord, visar en enkätstudie. Känslor som sorg, oro, ångest, skuld och skam var vanligt, och författarna pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren. (2 kommentar)

Enkel modell predicerar död efter höftprotesoperation

Enkel modell predicerar död efter elektiv höftprotesoperation

I en avhandling visas att vanliga samsjuklighetsindex inte predicerar död efter höftprotesoperation. I stället har man hittat en bättre modell som inkluderar en webbkalkylator som beslutsstöd inför operation.(1 kommentar)

Skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Patientens skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Tre av fyra patienter med covid-19 som vårdades på Tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset under våren 2020 överlevde, och risken att dö eller att inte bli utskriven till hemmet var främst kopplad till skörhet enligt Clinical frailty scale 6 eller däröver.

Höftundersökningar på BVC leder till förbättrad diagnostik av sent upptäckt höftluxation

BVC-undersökningar leder till bättre diagnostik av höftluxation

I en studie granskades sjukhusjournalerna hos samtliga barn som diagnostiserades med höftluxation senare än 2 veckors ålder i födelsekohorten 2000–2009 i Sverige. Man fann att BVC-screeningen fann 55 procent av alla barn som inte upptäcktes via screening på BB. (2 kommentar)

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

I en tvärsnittsstudie av hela befolkningen i Region Stockholm undersöktes samsjuklighet, läkemedelsanvändning samt ettårsmortalitet i 40 vanliga sjukdomsgrupper, och en klusteranalys gjordes utifrån materialet.

Statinbehandling kan ha positiv effekt vid allvarlig covid-19

Behandling med statiner kan ha positiv effekt vid svår covid-19

Resultatet från en metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier talar för att statinbehandling skulle kunna ha en positiv effekt vid svår covid-19.

Minskad rökning bland högstadieelever med tobakspolicy

Minskad rökning bland elever efter införande av tobakspolicy

En skoltobakspolicy kan minska tobaksrökning och rökdebut när den införs under den tidiga tonårsperioden. Det visar en studie som undersökt effekten av införande av en skoltobakspolicy på fyra skolor i Stockholms innerstad.

Miljöfaktorer bakom neuropsykiatriska tillstånd – översikt av tvilling- och syskonstudier

Syskonstudier om miljöfaktorer och neuropsykiatriska tillstånd

I en omfattande systematisk översikt har man gått igenom alla 140 publicerade tvilling- eller syskonstudier som tittat på miljöfaktorer till och med sjätte levnadsåret för samtliga neuropsykiatriska funktionshinder.(6 kommentar)

App gav billigare behandling vid artros

Billigare behandling av artros med digital app

En studie gjord vid Lunds universitet som har jämfört kostnaderna för traditionell vård av patienter med artros med en digital vårdmodell, visar att det digitala programmet var betydligt billigare och hade bra behandlingsresultat.

Studie visar ökad dödlighet i cancer till följd av pandemin

Ökad cancermortalitet av coronaepidemin enligt modellstudie

I en modellstudie från England visas på ökad dödlighet till följd av minskad diagnostik när människor inte söker cancervård på grund av coronaepidemin. En kumulerad mortalitet sågs för fyra av de vanligaste cancerformerna.(1 kommentar)

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till psykisk sjukdom

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

I en svensk registerstudie påvisades en signifikant koppling mellan blindtarmsoperation i barndomen och humör och ångeststörningar i vuxen ålder. Sambandet kunde inte förklaras av kön, ålder, psykisk sjukdom hos biologiska föräldrar eller socioekonomiska faktorer. (4 kommentar)

Mikrovaskulär dysfunktion vanligt hos patienter med kranskärlssjukdom

Mikrovaskulär dysfunktion vanlig vid kranskärlssjukdom

En av fyra som remitterades till koronarangiografi för utredning av kroniskt koronart syndrom hade koronar mikrovaskulär dysfunktion.(4 kommentar)

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Trots sjunkande andel postkoloskopisk kolorektal cancer över tid finns fortfarande förbättringspotential för svensk koloskopiverksamhet, i synnerhet för tillstånd med förhöjd risk för kolorektal cancer.

Tidig transnasal kylning skyddar hjärnan vid hjärtstopp

Tidig transnasal kylbehandling skyddar hjärnan vid hjärtstopp

En ny studie visar att metoden med transnasal kylning är säker och effektiv samt att tidig insatt kylbehandling under pågående HLR kan förbättra det neurologiska utfallet.

Ökning av metadonrelaterade dödsfall bland unga

En ökning av metadonrelaterade dödsfall ses i gruppen 15–29 år

I en nyligen publicerad studie identifierades 269 dödsfall kopplade till metadon i åldersgruppen 15–29 år under perioden 2006–2015. Frekvensen fall ökade under studieperioden.(10 kommentar)

Hög global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Omfattande global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Två stora epidemiologiska studier visade att personer med funktionella mag–tarmsjukdomar oftare var kvinnor, hade nedsatt livskvalitet och konsumerade mycket sjukvård. Vad gäller förekomst av olika funktionella mag–tarmsjukdomar sågs fler likheter än skillnader mellan länder i olika världsdelar.(3 kommentar)

Samband mellan inkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi

Samband mellan inkomst och överlevnad efter cancerkirurgi

I en registerbaserad populationsstudie påvisades en signifikant koppling mellan disponibel familjeinkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi. Sambandet kunde inte förklaras av skillnader i riksfaktorprofil, samsjuklighet eller andra socioekonomiska variabler.

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda barn

En ny svensk studie visar tydligt att Apgarpoäng har ett prediktivt värde även hos för tidigt födda barn. Genom att optimera förlossningsförloppet och den initiala stabiliseringen, är det rimligt att anta att överlevnaden hos för tidigt födda barn kan öka ytterligare.

Kan man lita på att tidiga varningssystem ser försämring?

Kan man lita på att tidiga varningssystem upptäcker försämring hos patienter?

I en studie publicerad i BMJ visas att så kallade tidiga varningssystem (early warning scores, EWS) inte alltid presterar så väl som förväntat och i värsta fall har en negativ inverkan på patientvården.

1 2 3 15