Denna webbplats vänder sig till läkare

Isatuximab gav bättre progressionsfri överlevnad vid multipelt myelom

Isatuximab gav bättre progressionsfri överlevnad vid multipelt myelom

Resultaten i en multicenterstudie antyder att tillägg av isatuximab till kombinationen av bortezomib, lenalidomid och dexametason gav bättre effekt på progressionsfri överlevnad utan att orsaka fler allvarliga biverkningar.

Tvångsvård vid borderline ansågs sällan vara etiskt försvarbar

Tvångsvård vid borderline ansågs sällan vara etiskt försvarbar

Patienter med borderline-personlighetssyndrom erhåller inte sällan tvångsvård. Samtidigt brukar patienterna inte gynnas av tvångsvård. Denna motsättning har granskats närmare i en avhandling i medicinsk etik. (2 kommentarer)

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

Resultaten av en nationell observationsstudie tyder på att en stor andel barn behandlas med antibiotika under första levnadsveckan utan att ha sepsis. (2 kommentarer)

Patienter med klusterhuvudvärk rapporterade underbehandling

Patienter med klusterhuvudvärk rapporterade underbehandling

En enkätstudie visade bland annat att 40,0 procent av deltagarna med episodisk och 17,1 procent av dem med kronisk klusterhuvudvärk inte hade provat förebyggande behandling.

Fas 3-studie med pamrevlumab vid idiopatisk lungfibros avbröts

Fas 3-studie med pamrevlumab vid idiopatisk lungfibros avbröts

Resultaten visade inte någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende absolut förändring i forcerad vitalkapacitet. Forskarna observerade inte heller några signifikanta skillnader mellan grupperna i de sekundära utfallen eller i patientrapporterade symtom. (1 kommentar)

Amning inte kopplad till senare IBD-risk

Amning inte kopplad till senare risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Amning var inte kopplad till senare risk för inflammatorisk tarmsjukdom, enligt en studie som analyserat enkätdata från tre nordiska födelsekohorter.

RS, influensa och omikron hos barn åren 2021–2022

RS, influensa och omikron hos barn åren 2021–2022

Andelen sjukhusinläggningar var avsevärt högre hos barn med RS (82 procent) jämfört med influensa (28 procent) och omikron (31 procent), enligt en retrospektiv kohortstudie på patienter från de tre barnakutmottagningarna i Stockholm 2021–2022.

Vanligt att glömma ta epilepsiläkemedel

Vanligt att glömma ta epilepsiläkemedel

39 procent av de patienter som tillfrågades inom ramen för ett projekt i Västra Götalandsregionen svarade att de mer än en gång under ett års tid hade glömt att ta sina epilepsiläkemedel.

Kombinationsbehandling kopplad till minskad risk vid typ 2-diabetes

Kombinationsbehandling var kopplad till lägre risk vid diabetes

Kombinationen av GLP-1-agonister och SGLT2-hämmare var associerad med lägre risk för allvarliga kardiovaskulära händelser och allvarliga njurkomplikationer vid typ 2-diabetes jämfört med användning av varje läkemedelsgrupp enskilt, enligt en studie i BMJ.

Fortsatt KBT hade god effekt på OCD

Fortsatt KBT – god effekt på OCD

Studien visade att evidensbaserad behandling med KBT som den primära metoden hade god effekt och gav ökad förbättring även på lång sikt för flertalet. De som inte svarade på KBT hade lika god nytta av ytterligare KBT som av byte till sertralin.

Specifika bakterier i tarmen kopplade till kolorektal cancer

Specifika tarmbakterier kopplade till utveckling av kolorektal cancer

Ytterligare bakterier som biomarkörer för kolorektal malignitet har identifierats i en serie arbeten baserade på biobankerna FECSU, U-CAN och UIP-CRC, inom ramen för en avhandling. Arbetet har fokuserats på Parvimonas micra, och förbättrad screening och prognostiska kunskaper kan ge förbättrade möjligheter till behandling, skriver opponenten.

Rutinmässig administrering av propofol vid koloskopi ifrågasatt

Rutinmässig administrering av propofol vid koloskopi ifrågasatt

Användning av propofolsedering var inte associerad med förbättrade kvalitetsmått vid koloskopi, men med ökade kostnader, enligt en populationsbaserad kohortstudie. (2 kommentarer)

Begränsad nytta av screening för klamydia och gonorré hos MSM

Begränsad nytta av screening för klamydia och gonorré hos MSM

Effekten på klamydia- och gonorréincidensen av intensiv screening av män som har sex med män som står på förebyggande behandling mot hiv var begränsad och resulterade i högre antibiotikakonsumtion. (2 kommentarer)

Ingen effekt hos vaccinerade med riskfaktorer i ny Paxlovid-studie

Ingen effekt hos vaccinerade med riskfaktorer i ny Paxlovid-studie

Det primära utfallsmåttet var tid till förbättring avseende symtom på covid-19. Hospitalisering eller död fanns med som sekundärt utfallsmått. (3 kommentarer)

Taxaninducerad perifer neuropati kvarstod efter bröstcancerbehandling

Taxaninducerad neuropati kvar efter bröstcancerbehandling

De flesta sensoriska och motoriska symtom på perifer neuropati var vanligare bland taxanbehandlade bröstcanceröverlevare jämfört med normalbefolkningen, och många symtom kvarstod ≥3,6 år efter avslutad taxanbehandling.

Sannolikhet för spontan regress av navelbråck hos barn

Sannolikhet för spontan regress av navelbråck hos barn studerad

Sammantaget antyder resultaten, trots studiens begränsningar, att reparation i de allra flesta fall inte bör genomföras förrän barnet nått 5 års ålder.

»Rebound« vanligare än väntat vid antiviral behandling mot covid-19

»Rebound« vanligare än väntat vid antiviral covid-behandling

Studien tyder på att det inte enbart är Paxlovid som uppvisar rebound-fenomenet, utan att det är vanligt även för andra antivirala mediciner.

Ökad risk för påverkad neurologisk utveckling hos underburna barn

Risk för påverkad neurologisk utveckling hos underburna barn

En studie i BMJ tyder på att måttligt och lätt underburna barn har högre risker för att få en påverkad neurologisk utveckling jämfört med fullgångna barn.

Socioekonomiska skillnader sågs i prostatacancersjukvården

Socioekonomiska skillnader sågs i prostatacancersjukvården

Störst skillnad förelåg för diagnostik och huruvida magnetkameraundersökning gjorts före vävnadsprovtagningen, enligt en registerstudie som undersökt samband mellan socioekonomi och fyra aspekter av prostatacancersjukvården. (2 kommentarer)

GLP-1-receptoragonisters effekter hos vuxna med typ 2-diabetes

GLP-1-receptoragonisters effekt hos vuxna med typ-2-diabetes

Sammantaget var GLP-1-receptoragonister effektiva som behandling av vuxna med typ 2-diabetes. Flera av läkemedlen visade på besvärliga gastrointestinala biverkningar.

1 2 3 15