Rehabilitering måste integreras mer i bröstcancervården

Bättre återhämtning vid bröstcancer när rehabiliteringens roll förtydligas

För att säkerställa en optimerad återhämtning för patienter med bröstcancer behöver rehabilitering löpa parallellt med diagnostik och behandling genom hela cancerprocessen, visar en fokusgruppsintervjustudie.

Långsiktigt försämrad kondition ger ökad risk för hypertoni

Långsiktigt försämrad kondition leder till ökad risk för hypertoni

Individer som bibehåller eller förbättrar konditionen i vuxen ålder har en lägre risk för hypertoni med hänsyn tagen till förändring i andra kända livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det visar en studie från GIH i Stockholm.

Överlevnad för cancerpatienter har förbättrats i Norden

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

Både ett- och femårsöverlevnaden för de flesta cancertyper har kontinuerligt förbättrats i de nordiska länderna. Det visar en nordisk forskargrupp som gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden de senaste 25 åren.(3 kommentar)

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer vid sjukdom

Synkrotrontekniken, som finns på MAX IV-laboratoriet i Lund, ger möjlighet att visualisera olika detaljerade strukturer i vävnader vid sjukdomstillstånd. I två studier beskrivs hur man har använt tekniken för att studera patofysiologiska processer vid diabetesneuropati och pulmonell hypertension.

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

Resultaten från en nyligen publicerad studie visar att NT-proBNP är en stark riskmarkör för såväl förtida död som kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär riskfaktorprofil.

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Lätta kotkompressioner, upptäckta med VFA i samband med bentäthetsmätning, bör tas i beaktande vid frakturriskbedömning hos äldre kvinnor. Den slutsatsen dras i en prospektiv populationsstudie från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Genom användning av ökat sondtryck vid leverelastografi av överviktiga erhålls säkrare mätresultat och möjliggörs uppföljning efter livsstilsförändringar. Det visas i en avhandling från Umeå universitet.

Bröst- och tum-EKG efter stroke påvisar förmaksflimmer

Utredning med bröst- och tum-EKG påvisar förmaksflimmer efter stroke

I en prospektiv studie visas på nyttan av bröst- och tum-EKG hos patienter med genomgången stroke, och författarna till studien förespråkar en ökad klinisk användning av metoden.

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Ett 5G-baserat robotstyrt system för distansundersökning av lungor och hjärta är användbart och kan bidra till att bedöma svårighetsgraden av covid-19, enligt en studie från Kina.

3D-analys av nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

3D-analys av enteriska nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

En 3D-analys visar att tekniken kan förbättra diagnostiken av nervskador, inte bara i enteriska nervsystemet, utan även i andra delar av nervsystemet för att mäta volym och uppskatta cell/vävnadsinteraktioner och patologiska inlagringar.(1 kommentar)

Ingen skillnad i överlevnad oavsett val av narkosmedel vid cancerkirurgi

Ingen skillnad i överlevnad med olika narkosmedel vid cancer

En stor japansk patientdatabas har använts för att retrospektivt studera frågan om valet av narkosmedel kan påverka långtidsöverlevnaden efter cancerkirurgi.

Kartläggning av långtidsprognos efter stroke visar på stora skillnader

Kartläggning av långtidsprognos efter stroke visar stora skillnader

I en avhandling från Lunds universitet med syftet att ge en heltäckande bild av långtidsprognos efter stroke, visas på stora skillnader i prognos, återinläggningsmönster och påverkan på anhöriga.

Förbättrad överlevnad och fler ingrepp hos patienter med aortadissektion

Förbättrad överlevnad och fler ingrepp vid aortadissektioner

En populationsbaserad registerstudie som inkluderat samtliga patienter som insjuknat i aortadissektion i Sverige under 15 år visar att fler patienter opereras och fler överlever, men att kvinnor har sämre prognos.

Överbelastning på akutmottagningar kopplad till ökad dödlighet

Överbelastning kopplad till ökad dödlighet på akutmottagningar

Två studier från Stockholm visar att en mycket hög belastning på akutmottagningar är kopplad till ökad dödlighet och att tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverka arbetsbelastningen.(4 kommentar)

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Det är vanligt att ansvarig psykiater blir allvarligt påverkad av att förlora en patient genom självmord, visar en enkätstudie. Känslor som sorg, oro, ångest, skuld och skam var vanligt, och författarna pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren. (2 kommentar)

Enkel modell predicerar död efter höftprotesoperation

Enkel modell predicerar död efter elektiv höftprotesoperation

I en avhandling visas att vanliga samsjuklighetsindex inte predicerar död efter höftprotesoperation. I stället har man hittat en bättre modell som inkluderar en webbkalkylator som beslutsstöd inför operation.(2 kommentar)

Skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Patientens skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Tre av fyra patienter med covid-19 som vårdades på Tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset under våren 2020 överlevde, och risken att dö eller att inte bli utskriven till hemmet var främst kopplad till skörhet enligt Clinical frailty scale 6 eller däröver.

Höftundersökningar på BVC leder till förbättrad diagnostik av sent upptäckt höftluxation

BVC-undersökningar leder till bättre diagnostik av höftluxation

I en studie granskades sjukhusjournalerna hos samtliga barn som diagnostiserades med höftluxation senare än 2 veckors ålder i födelsekohorten 2000–2009 i Sverige. Man fann att BVC-screeningen fann 55 procent av alla barn som inte upptäcktes via screening på BB. (2 kommentar)

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

I en tvärsnittsstudie av hela befolkningen i Region Stockholm undersöktes samsjuklighet, läkemedelsanvändning samt ettårsmortalitet i 40 vanliga sjukdomsgrupper, och en klusteranalys gjordes utifrån materialet.

Statinbehandling kan ha positiv effekt vid allvarlig covid-19

Behandling med statiner kan ha positiv effekt vid svår covid-19

Resultatet från en metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier talar för att statinbehandling skulle kunna ha en positiv effekt vid svår covid-19.

1 2 3 15