Evidens för kolesterolparadoxen vid akut hjärtinfarkt har stärkts

Evidens för kolesterolparadoxen vid akut hjärtinfarkt har stärkts

Vår studie visar att låga LDL-C- och totalkolesterolnivåer predicerar sämre överlevnad hos infarktpatienter, troligen på grund av omvänd kausalitet orsakad av den akuta infarkten per se. (1 kommentar)

Digifysisk behandling hade god effekt på kardiovaskulära riskfaktorer

Digifysisk behandling hade effekt på kardiovaskulära riskfaktorer

Efter ett års behandling hade patientgruppen med högt blodtryck vid baslinjen minskat sitt övertryck med 14 mm Hg och sitt undertryck med 8 mm Hg. (8 kommentarer)

Kronisk reumatisk klaffsjukdom var vanligare bland utlandsfödda

Kronisk reumatisk klaffsjukdom var vanligare bland utlandsfödda

Kronisk reumatisk klaffsjukdom är vanligare i vissa icke-europeiska invandrargrupper än bland svenskfödda. Till exempel hade kvinnor från Afrika hade 9,82 gånger högre relativ risk än svenskfödda kvinnor. (1 kommentar)

Demens som dödsorsak var kopplad till att ingen obduktion utförts

Demens som dödsorsak kopplad till att ingen obduktion utförts

Demens som underliggande dödsorsak, kvinnligt kön och födelseland utanför Europa var några faktorer kopplade till att inte bli obducerad, enligt en studie av skillnader i obduktionsfrekvens. (2 kommentarer)

Neurotoxiska metaller från sura sulfatjordar ser ut att bidra till MS

Neurotoxiska metaller från sura sulfatjordar verkar bidra till MS

Områden med hög förekomst av MS överlappar med förekomsten av sura sulfatjordar i Finland. Tydligast är detta runt staden Seinäjoki mitt i den största utbredningen av sura sulfatjordar i landet och med ett av de högsta incidenstalen för MS i världen.

Glaukomdiagnos var mindre vanlig hos personer med demens

Glaukomdiagnos mindre vanlig hos personer med demens

Förekomsten av primärt öppenvinkelglaukom var signifikant högre hos män och kvinnor med en registrerad diagnos av diabetes, cancer, och hypertoni, medan sambandet med demensdiagnos var lägre, enligt två registerstudier av samsjuklighet med glaukom.

Restriktiv vätskebehandling säkrare än intensiv vid akut pankreatit

Restriktiv vätskebehandling säkrare vid akut pankreatit

Multicenterstudien Waterfall visar att restriktiv vätskebehandling är säkrare och möjligen effektivare än intensiv sådan vid akut pankreatit.

Leishmanias förmåga att anpassa sig tros förklara terapisvikt

Leishmanias komplexa genom en trolig förklaring till terapisvikt

Parasiten Leishmanias genetiska mekanismer för att anpassa sig till olika miljöer är troligtvis orsaken till den terapisvikt som ses kliniskt vid behandling med läkemedlet antimon vid kutan leishmaniasis, snarare än resistens, enligt en avhandling.

Morfin lindrade inte andnöd vid svår KOL

Morfin lindrade inte andnöd vid svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Resultaten visade ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna jämfört med placebo för primära utfallsmåttet värsta andfåddhet, fysisk aktivitet eller de sekundära utfallsmåtten. Däremot sågs ett dosrelaterat samband mellan morfinbehandlingen och ökad förekomst av oönskade händelser. (1 kommentar)

Samtyckeskrav kan påverka analys av intensivvårdspatienters överlevnad

Krav på samtycke kan påverka analys av patienters överlevnad

Krav på informerat samtycke påverkade sammansättningen av den studerade patientkohorten och överlevnadsanalysen, enIigt en europeisk observationsstudie av geriatriska syndrom hos äldre intensivvårdspatienter.

Stark återaktivering av virus kan vara bakgrund till ME/CFS

Stark återaktivering av virus kan vara bakgrund till ME/CFS

Patienter med ME/CFS hade antikroppssvar som var signifikant starkare, särskilt gällde detta EBV-kärnproteinet EBNA1. (1 kommentar)

Inget samband mellan antal utförda operationer och risk för urinläckage

Inget samband mellan utförda operationer och risk för läckage

Det fanns inget samband mellan antal operationer som kirurgen utförde årligen och risken för urinläckage, enligt denna studie som undersökte om samband fanns mellan operatörsvolym och urinläckage efter prostatektomi. (1 kommentar)

Uppföljningen av patienter med astma och KOL brister

Uppföljningen av patienter med astma och KOL görs inte i tid

Endast 7,0 procent av KOL-exacerbationerna följdes upp inom de rekommenderade 6 veckorna. Det är ett av fynden i två studier om uppföljning av patienter med astma och KOL.

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal är i praktiken inte ett samtal vid ett tillfälle, utan det är faktiskt en process som äger rum under år, månader och dagar före döden. (4 kommentarer)

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom

Långvarig smärta är en kliniskt relevant riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet jämförbar med den ökade risk som kopplas till diabetes, enligt en registerstudie. (1 kommentar)

Liotyronin kopplad till ökad risk för hjärtsvikt och stroke

Långtidsbehandling med liotyronin kopplad till ökad risk för stroke

En signifikant ökad risk för hjärtsvikt hos patienter med en tidigare tyreoideacancer, och en ökad risk för stroke, även utan en tidigare cancer i sköldkörteln, sågs hos patienter som tilläggsbehandlades med liotyronin vid hypotyreos i mer än 1 år, enligt en stor studie. (3 kommentarer)

Psykisk ohälsa ökade mer hos män än hos kvinnor efter hiv-diagnos

Psykisk ohälsa ökade mer hos gruppen män efter hiv-diagnos

Den psykiska ohälsan hos män ökade efter hiv-diagnosen, medan samma tydliga ökning inte sågs hos kvinnor. För både män och kvinnor ökade vårdbehovet under första året efter diagnosen.

Europeiska rekommendationer för uppföljning av barn med celiaki

Europeiska rekommendationer för uppföljning av barn-celiaki

Trots att celiaki är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn så har det först nyligen tagits fram europeiska rekommendationer för dess kliniska uppföljning. Här sammanfattas centrala delar. (1 kommentar)

Statiner och RAS-hämmare kopplade till ökad överlevnad efter klaffbyte

Statiner och RAS-hämmare kopplade till ökad överlevnad

En observationsstudie tyder på att behandling med statiner och RAS-hämmare är till fördel för patienter som genomgår öppen kirurgi på grund av aortastenos.

Upprepade allvarliga infektioner kopplade till ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar

Upprepade svåra infektioner kopplade till en ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar

Sambanden var främst avhängiga sjukdom som diagnostiserats före 60 års ålder, medan inget samband sågs för individer som diagnostiserats vid 60 års ålder eller senare.

1 2 3 15