Genotypning möjligt instrument för bättre depressionsbehandling

Genotypning möjligt instrument för bättre depressionsbehandling

Genotypning av CYP2C19 skulle vara kunna vara ett bra instrument för individualiserad dosering av escitalopram och andra SSRI-preparat, enligt en ny studie.(1 kommentar)

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika

Mellan 2008 och 2013 minskade både läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner inom primärvården. Följsamheten till riktlinjer för akut mediaotit och akut tonsillit förbättrades, men samtidigt ökade skillnaden i förskrivning mellan olika vårdcentraler. Det visar en avhandling.

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie.

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare. (2 kommentar)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat.

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling.

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys.

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Poängsystem möjlig hjälp för att avgöra när ekokardiografi behövs

Poängsystem möjlig hjälp för att avgöra när ekokardiografi behövs

Ett poängsystem har utvecklats för att lättare avgöra om en patient med alfastreptokockbakteriemi behöver genomgå transesofageal ekokardiografi.

Nya data om behandling av emfysem

Nya data om behandling av emfysem

Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd.

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen.

Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

Unga som gjort självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, och 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. (2 kommentar)

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen.

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution

Av strokepatienter som avled 3–12 månader efter insjuknandet dog nästan hälften på särskilt boende, 37 procent på sjukhus efter återinläggning och 10 procent i hemmet. Det visar en svensk registerstudie.

Orala antikoagulantia vid ischemisk stroke – nya data ger nya frågor

Orala antikoagulantia vid ischemisk stroke – nya data ger nya frågor

Forskarna bakom en koreansk studie drar slutsatsen att rivaroxaban och warfarin har liknande effekt och säkerhet vid insättning inom 5 dagar efter ischemisk stroke. Men studien har svagheter och ger tyvärr inte heller någon vägledning om lämpligaste tidpunkt för behandlingsstart för antikoagulantia efter stroke.

Träning var bra för hjärnfunktionen hos äldre

Träning var bra för hjärnfunktionen hos äldre

Träning med högre intensitet som påverkar syreupptagningsförmågan är särskilt gynnsam för att positivt påverka hjärnans funktion och kognitiv förmåga hos äldre. Det är slutsatsen av en ny avhandling.

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport

Lancet Commission on Pollution and Health publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi.

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer.

Samband mellan diabetes och skillnader i behandling av demens

Samband mellan diabetes och skillnader i behandling av demens

Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal.