Miljöfaktorer bakom neuropsykiatriska tillstånd – översikt av tvilling- och syskonstudier

Syskonstudier om miljöfaktorer och neuropsykiatriska tillstånd

I en omfattande systematisk översikt har man gått igenom alla 140 publicerade tvilling- eller syskonstudier som tittat på miljöfaktorer till och med sjätte levnadsåret för samtliga neuropsykiatriska funktionshinder.(6 kommentar)

App gav billigare behandling vid artros

Billigare behandling av artros med digital app

En studie gjord vid Lunds universitet som har jämfört kostnaderna för traditionell vård av patienter med artros med en digital vårdmodell, visar att det digitala programmet var betydligt billigare och hade bra behandlingsresultat.

Studie visar ökad dödlighet i cancer till följd av pandemin

Ökad cancermortalitet av coronaepidemin enligt modellstudie

I en modellstudie från England visas på ökad dödlighet till följd av minskad diagnostik när människor inte söker cancervård på grund av coronaepidemin. En kumulerad mortalitet sågs för fyra av de vanligaste cancerformerna.(1 kommentar)

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till psykisk sjukdom

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

I en svensk registerstudie påvisades en signifikant koppling mellan blindtarmsoperation i barndomen och humör och ångeststörningar i vuxen ålder. Sambandet kunde inte förklaras av kön, ålder, psykisk sjukdom hos biologiska föräldrar eller socioekonomiska faktorer. (4 kommentar)

Mikrovaskulär dysfunktion vanligt hos patienter med kranskärlssjukdom

Mikrovaskulär dysfunktion vanlig vid kranskärlssjukdom

En av fyra som remitterades till koronarangiografi för utredning av kroniskt koronart syndrom hade koronar mikrovaskulär dysfunktion.(4 kommentar)

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Trots sjunkande andel postkoloskopisk kolorektal cancer över tid finns fortfarande förbättringspotential för svensk koloskopiverksamhet, i synnerhet för tillstånd med förhöjd risk för kolorektal cancer.

Tidig transnasal kylning skyddar hjärnan vid hjärtstopp

Tidig transnasal kylbehandling skyddar hjärnan vid hjärtstopp

En ny studie visar att metoden med transnasal kylning är säker och effektiv samt att tidig insatt kylbehandling under pågående HLR kan förbättra det neurologiska utfallet.

Ökning av metadonrelaterade dödsfall bland unga

En ökning av metadonrelaterade dödsfall ses i gruppen 15–29 år

I en nyligen publicerad studie identifierades 269 dödsfall kopplade till metadon i åldersgruppen 15–29 år under perioden 2006–2015. Frekvensen fall ökade under studieperioden.(10 kommentar)

Hög global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Omfattande global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Två stora epidemiologiska studier visade att personer med funktionella mag–tarmsjukdomar oftare var kvinnor, hade nedsatt livskvalitet och konsumerade mycket sjukvård. Vad gäller förekomst av olika funktionella mag–tarmsjukdomar sågs fler likheter än skillnader mellan länder i olika världsdelar.(3 kommentar)

Samband mellan inkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi

Samband mellan inkomst och överlevnad efter cancerkirurgi

I en registerbaserad populationsstudie påvisades en signifikant koppling mellan disponibel familjeinkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi. Sambandet kunde inte förklaras av skillnader i riksfaktorprofil, samsjuklighet eller andra socioekonomiska variabler.

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda barn

En ny svensk studie visar tydligt att Apgarpoäng har ett prediktivt värde även hos för tidigt födda barn. Genom att optimera förlossningsförloppet och den initiala stabiliseringen, är det rimligt att anta att överlevnaden hos för tidigt födda barn kan öka ytterligare.

Kan man lita på att tidiga varningssystem ser försämring?

Kan man lita på att tidiga varningssystem upptäcker försämring hos patienter?

I en studie publicerad i BMJ visas att så kallade tidiga varningssystem (early warning scores, EWS) inte alltid presterar så väl som förväntat och i värsta fall har en negativ inverkan på patientvården.

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och kaliumkanalgen

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och K-kanalgen

I en studie har man undersökt om genetiska faktorer är associerade med risk för angioödem under behandling med ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare.

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

I ett pågående forskningsprojekt på Rikshospitalet i Oslo där man tittat på förekomsten av hypertoni bland givare efter njurdonation har man sett en förhöjd risk hos givare jämfört med friska kontroller att utveckla hypertoni.

Ny radiologisk skala för utvärdering av normaltryckshydrocefalus

Ny radiologisk skala för normaltryckshydrocephalus

I en avhandling från Umeå universitet presenteras en skala, INPH radscale, för att bedöma radiologiska förändringar vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus, INPH.(2 kommentar)

Högre suicidincidens hos renskötande samiska män

Förhöjd suicidincidens hos renskötande samiska män

Ytterligare forskning kring suicidincidensen hos renskötande samiska män talar för att det finns anledning att utveckla suicidpreventiva strategier riktade särskilt till denna grupp.(1 kommentar)

Hög frekvens lungproblem vid operation och covid-19

Hög frekvens lungproblem vid operation av covid-19-patienter

I en internationell kohortstudie analyserades utgången för patienter som behövde operation av något slag under pågående eller genomgången sars-cov-2-infektion. Författarna drar slutsatsen att lungkomplikationer är vanliga hos patienter med perioperativ sars-cov-2-infektion.

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det svenska vaccinationsregistret som etablerades 2013 har ett högt deltagande bland BVC-enheter och ger värdefull data för forskningsändamål.

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

En studie, där 7 423 patienter akutinlagda för divertikulit inkluderades, visar en ökad risk att diagnostiseras med kolorektalcancer inom ett år efter diagnos av DT-verifierad akut divertikulit.

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

När 70 olika forskargrupper analyserade samma data från ett experiment med funktionell magnetkamerateknik och fick samma hypoteser att undersöka, valdes olika strategier och slutsatserna varierade mycket.